ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Besin Alerjili Olguların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-23911 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.23911

Besin Alerjili Olguların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Ceren Can1, Nazan Altinel1, Lida Bülbül2, Hasret Ayyildiz Civan3, Sami Hatipoğlu2
1Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH Çocuk Allerji ve İmmunoloji
2Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH Çocuk Gastroenteroloji

Amaç
Çocuk alerji polikliniğine başvuran besin alerjisi tanısı konulan olguların klinik ve laboratuvar özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem
Bu çalışma kesitsel gözlemsel bir çalışma olarak Mart 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı. Besin alerjisi tanısı ile izlenen 90 hastanın dosyası geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmaya 90 olgu dahil edildi. Olguların 63’ü (%70) erkek, 27’si (%30) kız idi. Olguların median yaşı 12ay (3-156), semptomların başlama yaşı 4 ay (1-156) idi. Tanı anındaki eozinofil sayısı 410/mm3 (0-4600), total IgE değeri 83.1 IU/ml (3,17-2500) idi. Olgular cinsiyetlerine göre 2 gruba ayrılarak değerlendirildiğinde ortalama yaş, semptomların başlama yaşı, total IgE düzeyleri, eozinofil düzeyleri ve spesifik IgE düzeylerine göre gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Olguların 50 (% 55,6) ’sine atopik dermatit, 31(% 34,4)’ ine ürtiker, 6 (% 6,7)’sına proktokolit, 2 (%2,2 )’sine anjioödem, 1(%1,1 )’ine anafilaksi tanısı konuldu. Olguların 34 (%37,8)’ünde IgE aracılı, 6 (% 6,7)’sında non-IgE ve 50 (%55,5)’sinde mikst tip besin alerjisi saptandı. En sık tespit edilen besinler yumurta 29 (%32,2); süt ve yumurta 27 (%30) ve inek sütü 22 (%24,4) idi. Deri prik testinde hastaların 52 (%57,7) ’sinde duyarlılık saptandı. Olgularda en fazla yumurta (%22,2) duyarlılığı tespit edildi. Spesifik IgE değerleri F1: 0,87 kU/L (0,10-100), F2: 0,30 kU/L (0,10-96,90), F5: 0,48 kU/L (0,10-53) olarak saptandı.

Sonuç
Besin alerjisine en sık neden olan besinler yumurta ve inek sütüdür. Bununla birlikte hastaların yarısından fazlası atopik dermatit tanısı aldığından; atopik dermatitli hastaların besin allerjisi açısından değerlendirilmeleri uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: besin alerjisi, çocuk, inek sütü alerjisi, yumurta alerjisi

Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Food Allergy: Single Center Experience

Ceren Can1, Nazan Altinel1, Lida Bülbül2, Hasret Ayyildiz Civan3, Sami Hatipoğlu2
1Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH Çocuk Allerji ve İmmunoloji
2Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH Çocuk Gastroenteroloji

Objective
The aim of this study was to determine the clinical and laboratory features of patients diagnosed with food allergy who applied to the pediatric allergy out patient clinic.
Materials and Methods
This study was performed between March 2016 and December 2017 as a cross sectional observational study. The files of 90 patients with food allergy were evaluated retrospectively.
Results
Ninety patients were included in the study. 63 (70%) of the cases were male and 27 (30%) were female. The median age of the patients was 12 months (range 3-156), and the age at onset of symptoms was 4 months (1-156). The total number of eosinophils at the time of thediagnosis was 410/mm3 (0-4600), and the total IgE value was 83.1 IU / ml (3.17-2500). When the cases were divided into two groups with respect to their gender,no significant difference was found between the groups according to the meanage, on setage of the symptoms, total IgE levels, eosinophil levels and specific IgE levels. Fifty (55.6%) cases had atopic dermatitis, 31 (34.4%) had urticaria, 6 (6.7%) had proctocolitis, 2 (2.2%) had angioedema, 1 (1.1%) had anaphylaxis. Thirty four (37.8%) of the cases had IgE-mediated, 6 (6.7%) had non-IgE mediated and 50 (55.5%) had mixed type food allergy. The most common food allergens were egg 29 (32.2%); cow’s milk and egg 27 (30%) and cow’s milk 22 (24.4%). In the skin prick test, sensitivity was found in 52 (57.7%) patients. The most frequent sensitization was against egg (22.2 %). Specific IgE values were found as F1: 0.87 kU/L (0.10-100), F2: 0,30 kU/L (0.10-96.90) and F5: 0.48 kU/ L (0.10- 53).

Discussion
The most common cause of food allergy is egg and cow's milk. However, more than half of the patients were diagnosed with atopic dermatitis; Patients with atopic dermatitis may be appropriate in terms of food allergy.

Keywords: food allergy, child, cow’s milk allergy, egg allergySorumlu Yazar: Ceren Can
LookUs & Online Makale