ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi? [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-01336 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.01336

Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi?

Elif Serap Esen, Memet Taşkın Egici, Güzin Zeren Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç:
Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci sebeplerindendir.Hızlı antijen testi (HAT), tonsillofarenjit düşünülen hastalarda bakteri/ virüs ayrımını sağlayarak gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için önerilmektedir. Fakat tipik semptomlara sahip hastalarda yalancı negatif test sonuçları hekimleri kararsız bırakmaktadır. Çalışmamızda HAT sonucuyla hastaların semptomları arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem:
Çalışmamıza XXX’lerine başvuran tonsillofarenjit tanısı almış ve HAT istenmiş hastalar alınmıştır.Çalışma retrospektif dosya tarama yöntemi ile yapılmış; hastaların yaşı, cinsiyeti, semptomları, HAT sonuçları ile birlikte varsa boğaz kültürleri incelenmiştir.İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular:
265 hastanın HAT’ ı ve 141 hastanın boğaz kültürü incelenmiştir. HAT pozitifliği %28,7, boğaz kültüründe A grubu Beta Hemolitik Streptokok (AGBHS) saptanma oranı %22,5 iken antibiyotik reçeteleme oranı %37’ dir. AGBHS kültürü pozitif olan 32 kişinin 27 (%84,4)’sinde HAT da pozitifti. Semptomlarla HAT pozitifliği ilişkisi irdelendiğinde; 380C üstü ateş varlığı ile HAT pozitifliği arasında anlamlı ilişki saptanmazken; HAT pozitif olan hastalara 380C üstü ateş daha fazla eşlik etmekteydi. Bunun dışında tonsiller eksuda varlığı ile HAT pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki mevcuttu (p=0,000). Yaş gruplarına göre semptomlar ile HAT arası ilişki incelendiğinde; 18 yaş altı grupta LAP varlığı ve tonsiller eksuda varlığı ile HAT pozitifliği anlamlı ilişki bulundu (p=0,000; p=0,001). 18 yaş ve üstü grupta ise tonsiller eksuda varlığı ile HAT pozitifliği anlamlı ilişki saptandı (p=0,001).
Sonuç:
Çalışmamızda tonsiller eksuda hem 18 yaş altı hem de 18 yaş ve üstü yaş grubunda da ortak semptom olup HAT ile istatistiki olarak anlamlı ilişkilidir. Ancak tonsiller eksuda sadece bakteriyel enfeksiyonlarda değil virütik enfeksiyonlarda da oluşmaktadır. Bu nedenle yalnızca semptomlarla karar verilerek antibiyotik başlanılmaması ve HAT’ın daha etkin kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Antijen; tonsillit; farenjit; streptokok enfeksiyonları; tanı

Is Symptoms Sufficient In The Decision To Start Antibiotics In Tonsillopharyngitis?

Elif Serap Esen, Memet Taşkın Egici, Güzin Zeren Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aim:
Unnecessary use of antibiotics is one of the causes of antibiotic resistance. Rapid Strep Test (RST) is recommended to prevent unnecessary use of antibiotics by providing bacteria / virus isolation in patients with tonsillopharyngitis. However, in patients with typical symptoms, false negative test results lead to doubt in doctors. In this study, we aimed to evaluate the relationship between patients’ symptoms and RST results.
Method:
In this study we chose the patients that referred to XXX and got a diagnosis of tonsillopharyngitis with RST. The study was done by retrospective file scanning method; we examined the age, sex, symptoms, RST results and throat culture results of the patients. SPSS 15.0 for Windows program was used for statistical analysis. The level of statistical significance was accepted as p<0.05.
Results:
The RST of 265 patients and the throat culture of 141 patients were examined. We found RST positivity 28.7%, Group A Beta Hemolytic Streptococcus (AGBHS) detection rate in throat culture was 22.5% and antibiotic prescription rate was 37%. There were 32 patients with AGBHS positivity in throat culture. 27 of them got RST positivity too. When symptoms and RST positivity were examined; there was no significant relationship between RST positivity and fever upper then 380C but RST was more often positive in patients with fever upper then 380C. On the other hand, there is a statistically significant relationship between RST positivity and presence of tonsillar exudate (p=0,000). When the relationship between symptoms and RST according to age groups were examined; presence of LAP and tonsillitis were significant (p=0,000; p=0,001).In the age group 18 years and over, presence of tonsillar exudates was significant (p=0,001).
Conclusion:
In our study, tonsiller exudate was a common symptom in both age group of below 18 years and 18 years and over age; at the same time there is a statistically significant relation with RST. But tonsiller exudates is not happening only bacterial infections, also in viral infections. For this reason, we think that antibiotics should not be started only by symptoms and RST should be used effectively.

Keywords: antigens; tonsillitis; pharyngitis; streptococcal infections; diagnosisSorumlu Yazar: Elif Serap Esen, Türkiye
LookUs & Online Makale