Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - İlk kez hemodiyaliz tedavisine alınan hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Yener Koç, Abdulkadir Ünsal, Hasan Kayabaşı, Ali Oğuz Akgün, Elbis Ahbap, Mürvet Yılmaz, Ayşe S. Arar, Şennur K. Budak, Barış Döner

En sık renal replasman tedavi seçeneği olan hemodiyaliz(HD) akut durumlarda yüksek komplikasyon oranına sahiptir. Bu çalışmada merkezimizde ilk kez diyalize alınan hastaların etiyolojik, demografik, biyokimyasal parametreleri ve hastaların prognozlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma retrospektif ve kesitsel bir çalışma olarak planlandı. 2008 yılında ilk kez hemodiyalize alınan 170 hasta (68 kadın, ortalama yaş 58,7±18 yıl) değerlendirildi. Hastalar böbrek yetmezliklerinin akut (Grup 1: ABY) ve kronik (Grup 2: KBY) olmasına göre iki gruba ayrıldı.

Yüzyetmiş hastanın 56’sında (18 kadın, ortalama yaş 58,4±16,9 yıl) akut böbrek yetmezliği(ABY) ve 114 hastada ise (50 kadın, ortalama yaş 58,8±18,6 yıl) kronik böbrek yetmezliği(KBY) vardı. Serum potasyum, parathormon ve C Reaktif Protein (CRP) düzeylerinde iki grup arasında anlamlı farklılık saptandı. Her iki grupta da en sık kullanılan vasküler yol femoral kateterizasyondu. Başlıca diyaliz endikasyonları üremi, hiperpotasemi ve hipervolemiydi. KBY hastalarının %48,8’inin diyalize alındığında hastalıklarından haberdar olmadıkları saptandı. Son durumları değerlendirildiğinde ABY olan hastaların %50’sinin exitus olduğu, %35’inin normale döndüğü, %12,5 hastanın HD’e devam ettiği ve kalan %2.5 hastanın ise transplantasyon olduğu saptandı. Kronik hastalarda mortalite hızı %16,9 idi. Bu gruptaki hastaların %72’sinin hemodiyaliz tedavisine devam ettiği, %6,7’sine periton diyalizi ve %4,5 hastaya renal transplantasyon uygulandığı saptandı. Akut tübüler nekroz ve postrenal etyoloji Grup 1’de en sık etyolojik neden olarak saptandı. Diyabet ve hipertansiyon Grup 2’de en sık etyolojik nedendi.

Sonuç olarak; hastaların çoğunluğunda tanıları KBY olmasına rağmen bunların yarıya yakını hastalıklarından haberdar değildi. Hastaların çok azında fistül vardı. ABY olan hastalarda ise halen mortalite oranı kronik hastalardan daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni