Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Akut apandisitli geriatrik hastalarda morbidite varlığının komplikasyon gelişimine etkisi

Tolga Canbak, Aylin Acar, Buket Altun Özdemir, Metin Yücel, Fatih Başak, Esra İlk, Sema Yüksekdağ, Ethem Unal, Gürhan Bas

Amaç: Bu çalışmada, 65 yaş ve üzeri akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen 33 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, şikayet süreleri, komorbid hastalıkları, operasyon bulguları, karın ağrısı başlangıcı ile hastaneye başvuru arasındaki süre, yatış süreleri, komplikasyonlar ve mortalite gelişimi değerlendirildi. Komorbidite durumuna göre hastalar, 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Hastaların 21’i kadın ve 12’si erkek idi. Ortalama yaşı 73.9 (aralık 65-89) idi. Hastaların 10’unda Diabetes mellitus, 16’sında hipertansiyon, 3 hastada kalp/ kapak hastalığı, 3 hastada KOAH ve 2 hastada serebrovasküler hastalık mevcuttu. Apendektomi, 7 hastada laparoskopik, 14 hastada Mc Burney, 11 hastada median insizyonla yapıldı ve 1 hastada laparoskopik başlanıp Mc Burney insizyonla ameliyat edildi. Ultrasonografik incelemede, 22 hastada akut apandisit saptandı. Bilgisayarlı tomografi, 19 hastaya çekildi. Ortalama hastanede yatış süresi 5.66 (1-33) gündü. Hastaların 8’i postoperatif yoğunbakım ünitesinde takip edildi. Altı hastada yara yeri enfeksiyonu ve 2 hastada batın içi apse gelişti. Tüm komplikasyonlar grup 1’de görüldü. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Mortalite 1 hastada görüldü.

Sonuç: Morbidite varlığında komplikasyon oranı yüksek olduğundan preoperatif değerlendirmeye önem verilmesi, hastanın optimum preop bakımının profilaksinin, tamamlanması, insizyon seçiminin hastaya göre yapılması komplikasyon oranını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, geriatrik, komplikasyon, morbidite

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni