Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Kronik el bileği ağrısının tanı ve tedavisinde artroskopinin yeri

Ayhan Kılıç, Murat Gül, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu

Amaç: Bu çalışmada kronik el bileği ağrısı yakınması olan hastalarda uygulanan artroskopik girişimin tanı ve tedavideki etkinliği araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda kronik el bileği ağrısı olan, 22’si erkek, 9’u kadın, 31 hastanın el bilekleri incelendi. Hastaların artroskopi öncesi tanıları ile girişim sonrası tanıları karşılaştırıldı. Artroskopik olarak tedavi edilen yirmi bir hastanın girişim öncesi ve sonrası dönemde günlük işlevleri Q-DASH-T (Quick-Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire-Türkiye)sorgulaması ile değerlendirildi. Belirtilen ağrılar ise (VAS) görsel örnekleme cetveline göre değerlendirildi. Hastalar cerrahiden sonraki üçüncü haftada kontrol edildi. Sonrasında altı hafta ara ile en az altı ay kontrollere çağırıldı.

Sonuçlar: Takip süresi 8 (dağılım, 4-12) aydı. 24 (%96)hastanın tanıları girişim öncesi ve sonrasında uyumluydı. Kesin tanısı konulamayan, el bilekleri ağrılı altı(%19. 3) hastaya girişim sonrası tanı konuldu. Kronik el bileği ağrısı olan hastalarda triangular fibrokartilaj yapıdaki yırtıkların en sık rastlanan sorun olduğu görüldü. Hastaların 21(% 67.7)’i artroskopik yöntemle tedavi edildi. Görsel örnekleme cetveline(VAS) göre hastalar ağrılarını girişim öncesinde 6 (dağılım, 4-8) puan ile ifade ederken artroskopi sonrasında ağrı 1 (dağılım, 0-3)puana geriledi. El bileği kavrama kuvvetleri girişim öncesi 24 kg iken, girişim sonrası 26 kg olarak bulundu. İlk muayene sırasında Q-DASH-T sorgulamasında 18 puan alan hastalar girişim sonrasındaki son kontrollerinde 11 puan aldı. El bileği kronik ağrılarında uygulanan yardımcı tanı yöntemlerinin etkinliği %77.4 olurken, artroskopinin diğer tanı yöntemlerine göre daha etkin bir tanısal değeri olduğu saptandı. Ayrıca VAS ve Q-DASH-T sorgulamaları ile değerlendirilen hastaların ağrı ve fonksiyonlarında artroskopik girişim sonrasında anlamlı bir düzelme olduğu görüldü. On (%31) hastada artroskopi sonrasında açık cerrahi gereksinimi oldu. Artroskopiden sonraki erken dönemde iki (%6.4) hastanın eklem hareketlerinin ileri derecede kısıtlandığı ve iki (%6.4) hastada yapılan dorsal ganglion rezeksiyonun tekrarladığı görüldü.

Tartışma ve Çıkarımlar: Sonuç olarak, kronik el bileği ağrısı olan hastalarda uygulanan el bileği artroskopisi tanı ve tedavinin belirlenmesinde etkili olurken, cerrahi uygulamalarının sonuçları başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: El bileği, artroskopi, el bileği artroskopisi, kronik el bileği ağrısı, triangular fibrokartilaj kompleks

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni