Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Türkiye’deki tip 2 diyabet hastalarında serum asimetrik dimetilarjinin düzeyleri ile ateroskleroz arasında bir korelasyon var mıdır?

Osman Özdoğan, Bülent Çekiç

Amaç: Ateroskleroz diabetes mellitus (DM) hastalarında çok yaygındır. Biz tip 2 DM hastalarında ‘endojen nitrik oksit sentaz inhibitörü’ olarak bilinen asimetrik dimetil arjinin (ADMA) ile ateroskleroz arasında bir ilişki olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntemler: Tip 2 DM tanısı alan, yaş ortalaması 55.73±8.78 yıl olan toplam 85 hasta (%48.2 [n:41] erkek) çalışmaya dahil edildi. ADMA plazma seviyeleri, lipid profili, HbA1c gibi laboratuvar parametreleri değerlendirildi. Aterosklerozun bir göstergesi olan karotis intima-media kalınlığı (IMT) ölçüldü. Hastalar, yüksek ve düşük ADMA düzeyleri olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: İstatistiksel olarak serum ADMA düzeyleri ile total kolesterol (r=0.045; p=0.684), trigliserid (r=-0.067; p=0.544), LDL kolesterol (r=0.142; p=0.194) ve HDL kolesterol (r=0.085; p=0.085) arasında anlamlı ilişki saptanmadı. ADMA düzeyi ile HbA1c arasında (r=0.376; p=0.001) ve serum ADMA düzeyi ve karotis-intima media kalınlığı arasında (r=0.321; p=0.003) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı.

Sonuç: Serum ADMA düzeyi karotis IMT ile ilişkilidir. Tip 2 DM hastalarında ADMA düzeylerinin değerlendirilmesi koroner arter hastalığı gibi aterosklerotik hastalıkları öngörmede yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik dimetil arjinin, ateroskleroz, tip 2 diyabet

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni