Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Enfekte psödoartrozda antibiyotikli polimetilmetakrilat çimento kaplı intramedüler çivi ile fiksasyon tekniğinin etkinliği

Ferdi Dırvar, Sami Sökücü, Bilal Demir, Umut Yavuz, Yavuz Selim Kabukçuoğlu

Amaç: Kronik enfeksiyon ile birlikte kaynamama varlığında, hem enfeksiyonun tedavisi hem de kırığın stabilizasyonu gereklidir. Bu çalışma, femur ya da tibiasında enfekte psödoartrozu olan hastalarda, ‘antibiyotikli polimetilmetakrilat çimento kaplı intramedüler çivi kullanılarak fiksasyon’ tekniğinin etkinliğini değerlendirmiştir.

Gereç ve Yöntem: Femurunda ya da tibiasında Cierny-Mader evre 4 enfekte kaynamama gelişen 14 hasta çalışmaya alındı. Hastalar lokal debridman, antibiyotik içeren PMMA kaplı intramedüler çivi uygulaması ve sistemik antibiyotik ile tedavi edildi. Hastalar kaynama ve enfeksiyonun iyileşmesi açısından takip edildi.

Bulgular: Hastaların 3’ünde femurda, 11’inde ise tibiada enfekte psödoartroz gelişmişti. Hastaların 3’ünde atrofik, 11’inde hipertrofik enfekte kaynamama mevcuttu. Hastaların ortalama takip süresi 24.7 ay idi (aralık: 8-37 ay). Hastaların takipleri sonrasında % 85.7’sinde (12 hasta) enfeksiyonun gerilediği tespit edildi. Takipte toplam 10 hastada kaynama gerçekleşti (71.4%). Onbir hipertofik enfekte psödoartroz hastasının 10’unda (%90.9) kaynama gerçekleşirken, 3 atrofik psödoartroz hastasının hiçbirisinde kaynama gerçekleşmedi.

Sonuç: Segmenter defekti olmayan hipertrofik psödoartroz tedavisinde antibiyotikli PMMA kaplı kilitli intramedüler çivi kullanımı, yüksek doz lokal antibiyotik etkisi ve intramedüller çivi ile stabilizasyon avantajı nedeniyle önerilebilir. Atrofik psödoartrozda ise enfeksiyon tedavisinin etkili olduğu ancak kemik kaynaması açısından yöntemin yetersiz olduğu söylenebilir. Bu konuda yapılacak daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotikli polimetilmetakrilat, intramedüller çivi, kaynamama, kronik osteomiyelit, psödoartroz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni