Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Kliniğimizde yatarak takip edilen sıtma olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Özlem Gül, Dilek Yıldız Sevgi, Alper Gündüz, Aziz Ahmad Hamidi, Ahsen Öncül, Ahmet Şanlı Konuklar, Derya Özyiğitoğlu, Nuray Uzun, İlyas Dökmetaş

Amaç: Sıtma, plasmodium cinsi parazitlerin neden olduğu, anofel cinsi sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılan bir enfeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde tespit edilen sıtmalı olgu sayısında belirgin bir azalma görülmekle birlikte dünyada sıtma halen önemini korumaktadır. Bu çalışmada İstanbul’da bir eğitim hastanesi olan hastanemizde 2006-2015 yılları arasında izlenen sıtma olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2006 - Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğimizde sıtma tanısı ile izlenen 15 erişkin hasta epidemiyolojik özellikleri, klinik, laboratuvar bulguları, tanı, tedavi ve prognozları yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların tümü erkekti. Ortalama yaş 30,5 olarak saptandı. Hastaların ortalama yatış süresi 7,8 gün idi. Olguların 14’ünde yurt dışı seyahat öyküsü (Afrika, Pakistan, Afganistan), birinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi seyahat öyküsü mevcuttu. Hiçbirine kemoproflaksi uygulanmamıştı. Olguların 8’inde Plasmodium vivax, 7’sinde P. falciparum, saptandı. Hastaların klinik ve laboratuar bulgularında ateş (%100), splenomegali (%67), hepatomegali (%46), anemi (%66), lökopeni (%40), trombositopeni (%100), sedimentasyon yüksekliği (%65), karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme (%53), serum kreatininde artış (%26) saptandı.

Sonuç: Endemik bölgelere seyahat öyküsü olan her ateşli olguda sıtma ayırıcı tanıda ilk sırada yer almalıdır. Bu bölgelere seyahat edecek bireylere kemoproflaksi uygulanması ve kişisel korunma önlemlerinin sağlanması çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, İstanbul, sıtma

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni