Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Septoplastide transseptal sütür, nazopor ve splint kullanımının karşılaştırılması

Gülpembe Bozkurt, Eymen Oruç, Arzu Yasemin Korkut, Berna Uslu Coşkun

Amaç: Septoplasti sonrası havayollu internal nazal splint, sentetik poliüretan tampon (nazopor) ve transseptal sütür tekniğinin hasta yakınmaları ve konforu üzerine etkilerini ve oluşabilecek komplikasyonları karşılaştırmak amacıyla yapılan prospektif randomize çalışma.

Gereç ve Yöntemler: Septoplasti operasyonu uygulanan 60 hasta randomize bir şekilde 20’şer hastadan oluşan 3 gruba ayrıldı. Postoperatif olarak Grup I’dekilere havayollu internal nazal splint, Grup II’dekilere sentetik poliüretan tampon yerleştirildi ve Grup III’tekilere transseptal sütür atıldı. Görsel Analog Skorlama (GAS) ile postoperatif subjektif şikayetler (ağrı, basınç hissi, burun tıkanıklığı, anterior rinore, postnazal akıntı, disfaji, uyku bozukluğu) ve muayene ile sineşi, kanama, septal enfeksiyon, hematom, perforasyon mevcudiyeti değerlendirildi.

Bulgular: Grup II’de postnazal akıntı yakınması, Grup I’den anlamlı (p<0.05) olarak yüksek bulundu. Grup III’te ise postnazal akıntı yakınması Grup I ve Grup II’den anlamlı (p>0.05) farklılık göstermedi. Grup II’de basınç yakınması Grup III’ten anlamlı (p<0.05) olarak yüksek bulundu. Grup I’de ise basınç yakınması Grup II ve Grup III’ten anlamlı (p>0.05) farklılık göstermedi. Hastaların ağrı, burun tıkanıklığı, anterior rinore, disfaji, uyku bozukluğu yakınmaları anlamlı (p>0.05) farklılık göstermedi. Postoperatif komplikasyonlar açısından üç grupta da istatistikselolarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05).

Sonuç: Sentetik poliüretan tampon, internal nazal splint ve transseptal sütür yöntemi ile karşılaştırıldığında hasta konforunu arttırmadığı, postoperatif komplikasyonlar açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ve daha yüksek maliyetli olduğu için, daha düşük maliyetli olan internal nazal splint ve transseptal sütür yöntemi tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Nazal splint, nazopor, transseptal sutur

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni