Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - İnkarsere inguinal herni nedeniyle opere edilen geriatrik hastalarımızın değerlendirilmesi

Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanli

Amaç: Geriatrik hastalara eşlik eden ko-morbid faktörler cerrahi riski arttırmaktadır. İnguinal herniler yaşlı hastalarda genç hastalara göre daha sık inkarsere olmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, inkarse- re inguinal herni nedeni ile opere edilen geriatrik hastaların değerlendirilmesi idi.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2010 – Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemiz genel cerrahi kliniğinde yapılan tüm inguinal herrni operasyonlarının kayıtları incelendi. Bunların içinden 65 yaş üzerinde olan ve inkarserasyon nedeni ile opere edilen hastaların verileri bu çalışmaya dahil edildi. Demografik özellikler, operasyon notları, postoperatif yoğun bakım ihtiyacı, hastanede yatış süresi, morbidite ve mortalite kaydedildi.

Bulgular: Bu çalışmaya toplam 72 hastanın verileri dahil edildi. Hastaların %73’ü erkek, yaş ortalama- sı 77±7 yıl, %25’i ASA IIIE, %70’si ASA IVE ve %5’i ASA VE idi. %21 hastaya inkarsere inguinal herni onarımı yanı sıra intestinal rezeksiyon da uygulanmıştı. Yetmişbir hasta postoperatif yoğun bakım ünitesine transfer edilmişti. Total komplikasyon oranı %24, mortalite oranı %11 saptandı. ASA VE olan olgularda mortalite %25, ASA IVE olanlarda %16 ve ASA IIIE olan olgularda %0 olarak saptandı. En uzun yoğun bakımda ve hastanede yatış süreleri ASA IVE olanlarda 5.18±12.74 ve 9.64±14.35 gün olarak saptandı.

Sonuçlar: İnkarse herni nedeniyle opere edilen geriatrik hastalarda morbidite ve mortalite artmış olarak saptanmıştır. Bu nedenle bu hastalarda preoperatif hazırlığın özenle yapılmasını, hastaların mümkünse elektif opere edilmesini, hasta ve yakınlarının morbidite ve mortalite ile ilgili ayrıntılı bilgilendirilmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik hasta, inguinal herni, inkarserasyon, cerrahi tedavi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni