Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Süperior laringeal sinirin eksternal dalı’nın belirlenmesinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun etkisi ve sinirin tiroaritenoid kasın motor fonksiyonuna katkısı

Nurcihan Aygün, Evren Besler, Fevzi Celayir, Emre Bozdağ, Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ

Amaç: Kadavra larinksleri üzerinde yapılan özenli çalışmalar; vakaların %41 ile %85’inde, superior laringeal sinirin eksternal dalının (SLSED) terminal dallarının tiroaritenoid kasın ön bölgesine erişerek rekürren laringeal sinirin (RLS) dalları ile birleştiğini göstermiştir. Bu sinirin adı “insan birleştirici siniri” dir. RLS’nin gözle identifikasyonu sinirin korunması için altın standart olarak kabul edilmesine rağmen, henüz SLSED’yi korumak için standart bir teknik yoktur. Bu çalışmada, SLSED’nin görsel ve fonksiyonel identifikasyonuna intraoperatif sinir monitörizasyonunun (İOSM)’nin katkısını ve SLSED’nin elektrofizyolojik olarak TA kas fonksiyonuna katkısını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Superior laringeal sinirin eksternal dalının eksplorasyonu için İOSM ile tiroid cerrahisi geçiren 50 (42 K, 8 E) ardışık hastanın prospektif verileri değerlendirildi. Yüzey endotrakeal tüp bazlı Medtronic NIM3 (Medtronic, Jacksonwille, FL) cihazı kullanıldı. SLSED’nin fonksiyonu krikotiroid kasın kasılması ile değerlendirildi. Ayrıca, SLSED’nin vokal kord addüksiyonuna katkısı elektromiyografik kayıtlarla değerlendirildi.

Bulgular: Kırk bir hastaya bilateral ve 9 hastaya unilateral olarak müdahele edildi. Risk altındaki 91 (43 sol, 48 sağ) SLSED’nin 84’ü (%92.3) identifiye edildi. Seksen dört SLSED’nin 44’ü (%52.4) prob ile uyarılmadan önce gözle identifiye edildi. Ek olarak, 18 (%21.4) SLSED probla identifiye edildikten sonra gözle görüldü. Yirmi iki (%26.2) SLSED probla identifiye edilmesine rağmen gözle görülemedi. İntraoperatif sinir monitorizasyonu SLSED’nin görsel (p<0.05) ve fonksiyonel (p<0.001) identifikasyonuna belirgin katkı sağladı. İdentifiye edilen 84 SLSED’nin 44’ünden (%52.4) pozitif EMG cevapları alındı. Bilateral müdahale edilen 41 hastanın 29’unda (%70.7), SLSED uyarısıyla TA kaslardan unilateral ya da bilateral olarak pozitif EMG cevapları alındı. Tiroaritenoid kasların pozitif EMG dalgaları, 13 (%44.8) hastada bilateral ve 16 (%55.2) hastada unilateral olarak saptandı.

Sonuçlar: İOSM sadece gözle identifikasyona göre üstündür, çünkü İOSM SLSED’nin görsel ve fonksiyonel identifikasyon oranlarını arttırır. Biz, İOSM’nin SLSED’nin yaralanma riskini azaltmak için superior pol diseksiyonunda rutin olarak kullanılmasını öneriyoruz. SLSED’nin ana görevi krikotiroid kası innerve etmek olmasına rağmen, ayrıca hastaların 2/3’ünde vokal kordun addüktor fonksiyonuna unilateral ya da bilateral olarak katkı sağlar. Bu innervasyon, tiroidektomilerden sonra RLS paralizili hastalarda vokal kordun fonksiyonel ve pozisyonel değişiklikleri ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnsan birleştirici siniri, intraoperatif sinir monitörizasyonu, krikotiroid kas, süperior laringeal sinirin eksternal dalı, tiroiaritenoid kas

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni