Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Ratlardaki sırt cilt flebi çalışmalarında uygun pedikül seçimi

Tahsin Görgülü

Amaç: Deneysel flep sağ kalımı çalışmalarında en sık kullanılan flepler, rat dorsumundan kaldırılan cilt flepleridir. Çeşitli ebatlardaki modifiye edilmiş McFarlane flepleri, birçok çalışmada sadece kranial bazlı değil ayrıca kaudal bazlı olarak da kullanılmıştır. Bu şekildeki hem kranial hem de kaudal bazlı flep kullanımı, çalışmalarda kullanılan teknikleri kıyaslamanın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu soruna açıklık getirmek amacıyla kranial ve kaudal bazlı fleplerin sağ kalım oranını karşılaştıran bir çalışma planladık.

Gereç ve Yöntemler: Her biri 10 adet rat içeren kranial ve kaudal bazlı flep gurubu olmak üzere 2 grup oluşturduk. Her bir ratın dorsumundan 11x3 cm’lik kranial veya kaudal bazlı cilt flepleri kaldırdık ve bunların sağ kalımını araştırdık. Kranial bazlı fleplerin sağ kalım oranlarının kaudal bazlı olanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğunu bulduk (p<0.015).

Bulgular: İki grubun nekroz ve survi oranları değerlendirildi.Nekroz oranları grup 1 ve 2’se sırası ile %54.54 (13.90-81.20) ve %32.72 (18.78-47.27) idi. Grup 1’in nekroz oranı grup 2’den anlşamlı olarak yüksekti(p<0.015). Grup 1 ve 2’de survi oranları sırası ile % 45.46 (18.79-86.10) ve % 67.28 (52.73-81.22) idi. Grup 1’in sürvi oranı grup 2’den anlamlı olarak düşüktü (p<0.015).

Sonuç: Sonuç olarak, standart fleplerin kullanımı çalışmaları çok daha güvenilir hale getirecektir. Standart flepler ile, bu çalışmalarda kullanılan farklı teknikler hakkında daha fazla veri elde edileceğini düşünmekteyiz. Standart bir flep üzerinde konsensus oluşmasının hem bilimsel alanda kolaylık sağlayacağına hem de daha az denekle deney yapmaya veya gereksiz çalışmaların önüne geçmeyi sağlayacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Deneysel, flep, rat, sağkalım

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni