Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Kolorektal dışı kanserlerin karaciğer metastazlarında radyofrekans ablasyon yöntemininin etkinliğinin değerlendirilmesi

Doga Ozdemir Kalkan, Cem Yucel, Suna O. Oktar, Mustafa Sare, Mustafa Benekli

Amaç: Kolorektal dışı kanserlerin karaciğer metastazlarında radyofrekans ablasyon (RFA) yönteminin tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Karaciğere metastatik kolorektal dışı kanser tanısı almış, toplam lezyon sayısı 101 olan 28 hasta (17 kadın, 11 erkek) retrospektif kohort çalışmamıza dahil edildi. Çalışmamızda 95 (%94.1) lezyona ultrasonografi eşliğinde RFA uygulanırken, 6 (%5.9) lezyona cerrahi rezeksiyon yapılmıştı. Tanı anında 10 (%35.7) olguda tek lezyon, 18 (%64.3) olguda multipl lezyon bulunmaktaydı. Ablasyon yapılan ortalama lezyon sayısı 2 (1-6) ve ortalama boyut 2.4 (0.9-5.2) cm olarak belirlendi. Tüm olgular kemoradyoterapi almıştı.

Bulgular: RFA sonrası 1 (%3.5) olguda portal ven trombozu, 2 olguda (%7) karaciğer apsesi gelişti. Ortalama takip süresi 17 (1-51) aydı. 17 (%76) olguda ilk takipte tam ablasyon sağlandı. Rekürrens saptanan 7 olguda 13 seans reRFA uygulandı. Takipte 6 (%21) olguda yaygın hepatik metastaz, 16 (%57) olguda ekstrahepatik hastalık izlendi. 9 (%32) olgu yaygın hastalık nedeniyle kaybedildi.

Sonuç: Sonuçlarımız RFA’nın kolorektal dışı kanserlerin karaciğer metastazlarında, özellikle de meme kanseri ve nöroendokrin tümörlere ait metastazlarda umut verici bir tedavi alternatifi olduğunu göstermektedir. Hastalıksız ve genel sağkalımı etkileyen en önemli parametre ise lezyon sayısı olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, metastaz, kolorektal dışı kanser, radyofrekans ablasyon, tedavi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni