Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Papiller tiroid kanserinde karşı paratrakeal lenf bezi metastazı gelişimi ile ilişkili risk faktörleri

Evren Besler, Nurcihan Aygun, Emre Bozdag, Bulent Citgez, Sitki Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli, Mehmet Uludag

Amaç: Papiller tiroid kanserinde lenf bezi metastazı sık görülür. Bu çalışmada; papiller tiroid kanserinde karşı paratrakeal lenf bezi metastazı oranı, karşı taraf lenf bezi metastazı için risk faktörleri ve bunların lenfatik diseksiyon alan genişliğine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Papiller tiroid kanseri tanılı, tiroidektomi ile birlikte santral ve/veya terapötik lateral boyun diseksiyonu uygulanan, ortanca yaş 44 (16-75) olan 27 (19K, 8E) hastanın verileri incelendi. Karşı taraf paratrakeal metastaz gelişimi üzerine yaş, cinsiyet, ekstratiroidal yayılım, multifokalite, bilateralite, lenfovasküler invazyon, T evresi, prelaringeal metastaz varlığı, pretrakeal lenf bezi metastazı, aynı taraf paratrakeal lenf bezi metastazı, lateral metastaz varlığının etkisi değerlendirildi. İstatistik olarak ‘’Ki-kare’’ ve ‘’Fisher’in kesin olasılık’’ testleri kullanıldı.

Bulgular: Bu hastalara total tiroidektomiye ek olarak bilateral santral diseksiyon ve 12’sine ek olarak terapötik lateral boyun diseksiyonu uygulandı. T evresi sırasıyla T1: 16 (%59.3), T2: 7 (%25.9), T3: 4 (%14.8) idi. Karşı paratrakeal metastaz gelişimi lateral metastaz (%100 vs %47.6; p=0.05) varlığında anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Papiller tiroid kanserinde lenf nodu metastazı sık olup, öncelikle aynı taraf paratrakeal bölge lenf bezlerinde metastaz ortaya çıkmaktadır. Lateral metastazlı hastalarda karşı taraf paratrakeal metastaz gelişme riski daha yüksektir. Ameliyat öncesi veya peroperatif olarak lateral ve/veya lenf bezi metastazı saptanması, bilateral santral boyun diseksiyonu yapılmasında dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karşı paratrakeal, lenf bezi, metastaz, papiller tiroid kanseri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni