Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Kliniğimizde yatarak takip edilen spontan piyojenik spondilodiskit olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Dilek Yildiz Sevgi, Alper Gunduz, Ahsen Oncul, Osman Tanriverdi, Ahmet Sanli Konuklar, Aziz Ahmad Hamidi, Murat Musluman, Nuray Uzun, Ilyas Dokmetas

Amaç: Spondilodiskit intervertebral diskin ve komşu vertebraların infeksiyonudur. Piyojenik spondilodiskit çoğunlukla spinal cerrahiyi takiben gelişir, spontan piyojenik spondilodiskit ise nadirdir. Spesifik bulguların yokluğu nedeni ile tanı gecikmesi yüksek morbidite ve mortaliteye yol açabilir. Bu olgu serisinde beş yıllık periyotta kliniğimizde takip edilen spontan piyojenik spondilodiskit olgularının klinik özellikleri, predispozan faktörler, tedavi ve sonuçların değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 01.01.2007-31.12.2014 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen spontan piyojenik spondilodiskit tanılı ardışık on üç hastanın dosyası retrospektif incelendi. Tanı olguların klinik bulguları, inflamasyonun laboratuar bulguları olan beyaz küre sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein artışı, kan ya da biyopsi kültür sonuçları ve tanı ile uyumlu magnetik rezonans bulguları ile konuldu. Olguların demografik özellikleri, özgeçmişleri, predispozan faktörleri, laboratuar ve radyolojik veriler, üreyen mikroorganizmalar ve tedavi yanıtları değerlendirildi.

Bulgular: Değerlendirilen on üç hastanın sekizi erkek, beşi kadındı. Yaşları 19-87 arasındaydı. (ortalama: 61) Bütün hastalar bel ağrısı şikayeti ile başvurmuştu. Hastaların dokuzunda 38°C ve üzeri ateş, dört hastada duyu kaybı, dört hastada kas güçsüzlüğü olmak üzere sekizinde nörolojik bulgular vardı. Diyabetes mellitus olguların dokuzunda bulunmaktaydı, bu olguların üçünde ise diyabetes mellitus kontrolsüzdü. Olguların üçü son dönem böbrek yetmezliği olup dialize girmekteydi. Tanı öncesi semptom süresi 15-180 gün arasında değişmekteydi. En sık etken S.aureus olarak belirlendi. İzole edilen S. aureus tümünde metisiline hassastı. Olgularımızdan birinde S. aureus menenjiti eşlik etmekteydi. Etkilenen bölge sekiz olguda torakal, beş olguda lomber vertebraydı. Etkeni MSSA olan olguların yedisinde sefazolin iv ile, menenjit eşlik eden olguda sefepim, bir olguda ise böbrek yetmezliği nedeniyle ampisilin sulbaktam ile tedaviye başlandı. Etken olarak Enterococcus izole edilen olgulardan biri ampisilin sulbaktam, diğeri teikoplanin ile, Klebsiella spp izole edilen ise olgu levofloksasin ile tedavi edildi. Olguların dördüne cerrahi drenaj uygulandı. Tüm hastalarda tedaviye yanıt alındı.

Sonuç: Spontan piyojenik spondilodiskit nadir bir hastalıktır. Ancak akut ya da subakut belağrısı ile gelen her hastada, özellikle diyabetes mellitusu olan ya da ileri yaşta olan hastalarda düşünülmelidir. Erken tanı, uygun medikal tedavi ve gerektiğinde cerrahi müdahale ile iyileşme oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Diskit, piyojenik, spontan spondilodiskit

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni