Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Psödoeksfolyatif ve senil katarakt olgularında fakoemülsifikasyon ameliyatının göziçi basıncı üzerine etkisinin karşılaştırılması

A. Burcu Dirim, Ersin Oba, Esra Türkseven, Ceylan Uslu, Hüseyin Fındık, Ulviye Yiğit

Amaç: Psödoeksfolyatif ve senil katarakttı hastalarda fakoemülsifikasyon ameliyatının göz içi basıncı (GIB) üzerindeki etkisinin karşılaştırılması.

Yöntem: Ocak 2005-Haziran 2006 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Göz Kliniğinde fakoemülsifikasyon yöntemi ile öpere edilen 20’si psödoeksfolias- yonlu (PES’li) (1 .grup); 20’si PES’siz (2.grup) senil katarakttı toplam 40 hastanın 40 gözü prospektif olarak incelendi. Çalışmaya 50 yaş üzeri, geniş iridokorneal açılı ve kataraktı olan hastalar dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve son-rası l.gün, 1. ay, 3.ay GIB, düzeltilmiş en iyi görme keskinliği ve rutin muayene takipleri yapıldı.

Bulgular: Ameliyat öncesi 1 .grupta GİB ortalaması 2l.20±6.30 mmHg; 2.grupta 18.46±6.85 mmHg idi. İki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Ameliyat sonrası 3. ay GİB değerleri baz alındığında 1.grupta ve 2. grupta sırasıyla 16.5±2.7 mmHg ve 15.54±2.57 mmHg olarak ölçüldü.

Sonuç: Çalışmamızda psödoeksfolyatif katarakt ve senil katarakt grubunda ameliyat sonrası GIB ortalamaları ameliyat öncesi değerlerine göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.001 ve p<0.05). Ayrıca çalışmamızda iki grup arasında ameliyat öncesi ve sonrası GİB farkı ortalamaları bakımın¬dan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Psödoeksfolyatif sendrom (PES), senil katarakt, göziçi basıncı (GIB), fakoemülsifikasyon (PCE).

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni