Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Normal ve neoplastik tiroid dokusunda p53 ve Kİ67

Banu Yılmaz Özgüven, Yeşim Erdem, Fevziye Kabukçuoğlu,Tuğba Taşkın, Nedim Polat

Giriş: p53 hücre siklus düzenleme mekanizmalarının merkezinde bulunan önemli bir transkripsiyon faktörüdür. Ki67’nin dokuda gösterilmesi ise proliferasyon aktivitesinin ölçümünü sağlar. Bu çalışmada, normal tiroid, fetal tiroid, hiperplastik nodül, folliküler adenom ve papiller karsinomda p53 ve Ki67 nin immünhistokimyasal boyanma profilleri araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında hiperplastik nodül, folliküler adenom ve papiller karsinom tanısı verilen 53 tiroid operasyon materyali yantsıra, 5 fetal tiroid ve 5 normal tiroid dokusu çalışma kapsamına alındı. Bu vakalara Kİ67 ve p53 immünohistokimyasal boya çalışmaları uygulandı. Her iki immün belirteç için nükleer boyanma değerlendirmeye alınarak sayım işlemi yapıldı.

Bulgular: Fetal tiroid, normal tiroid, hiperplastik nodül olgu¬larında Ki67 ve p53 için boyanma saptanmadı. Yirmi folliküler adenom olgusunun 3’ünde Ki67 için olumlu boyanma elde edilirken, p53 için boyanma saptanmadı. Yirmi iiç papiller karsinom olgusunun ise 19’unda Kİ67 ile, 6’sında da p53 ile olumlu boyanma saptandı. Bu bulgulara göre, papiller karsinomda p53 ve Ki67 boyanma oranları, folliküler adenom, hiperplastik nodül, fetal tiroid dokusu ve normal tiroid dokusuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu (Kİ67 için p<0,0001 ve p53 için p< 0,05).

Sonuç: Papiller karsinomların, genel olarak düşük proliferasyona sahip tümörler olmakla birlikte, benign tiroid tümörleri ve normal tiroid dokusuna göre daha proliferatif olduğu ve p53 gen ekspresyonunun varlığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, papiller karsinom, p53, Kİ67

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni