Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Alt batın cerrahisinde bupivakain ve ropivakainin epidural anestezik etkinliklerinin karşılaştırılması

Şükrü Çiftçi, Ayşe Hancı, G. Ulufer Sivrikaya, Metin Bektaş, Sibel Oba

Amaç: Çalışmamızda alt batın cerrahisi olgularında bupivakain ve ropivakain ile oluşturulan epidural anestezide blok özellikleri, peroperatuar hemodinamik değişiklikler ve postoperatuar erken dönemde analjezik özeliklerin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Hastanemiz Etik Kurulu izniyle, yazılı onayları alman, inguinal herni operasyonu geçirecek ASA I-Il grubundan 30 olgu çalışmaya dahil edildi. Premedikasyon tüm olgularda İV sıvı replasmanı sonrası midazolam ile sağlandı. L seviyesinden direnç kaybı yöntemiyle epidural aralığa girildikten sonra randomize olarak iki gruba ayrılmış olgulardan; Grup B’dekilere %0.5 bupivakain, Grup R’dekilere %0.5 ropivakain 15 ml verilerek epidural blok gerçekleştirildi. Çalışma parametreleri olarak hemodinamik parametreler (ortalama arter basıncı, kalp atım hızı), duyusal ve motor blok seviyeleri, duyusal bloğun 2 segment gerileme zamanı, postoperatuar 2. ve 6. saatlerde ağrı düzeyleri (Vizüel analog skala-VAS- ile), ilk analjezik ihtiyacı zamanı kaydedildi.

Bulgular: Her iki grupta hemodinamik parametrelerde peroperatuar kontrol değere göre anlamlı olmayan azalma saptandı (p>0.05). Grup B‘de Grup R’ye göre duyusal bloğun 2 segment gerileme zamanı anlamlı olarak uzun (p<0.05), motor blok seviyesi anlamlı olarak yüksek (p<0.05) bulundu. VAS değerleri gruplar arasında benzerdi (p>0.05). ilk analjezik ihtiyacı Grup R‘de Grup B’ye göre daha erken dönemde ortaya çıktı (p<0.05).

Sonuç: Alt batın cerrahisi geçirecek olgularda bupivakain ile oluşturulan epidural anestezide daha yüksek seviyede motor blok oluşumunun ve duyusal blokta daha geç oluşan gerilemenin, ropivakain ile oluşturulan epidural anesteziye oranla peroperatuar anestezi ve cerrahi ile postoperatuar analjezi kalitesine daha fazla katkısı olacağı düşünüldü. Bununla birlikte erken mobilizasyon istendiğinde ve kardiyotoksisite riski göz önüne alındığında ropivakain epidural yolla uygulamada bu tür girişimlerde bupivakaine alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, ropivakain, epidural.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni