Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Skar zemininde marjolin ülseri: 1998-2005 yıllarının retrospektif analizi

Bülent Saçak, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Damlanur Sakız, Lütfü Baş

Marjolin ülseri terimi, kronik yaralardan gelişen malign tümörler olarak tanımlanabilir. En sık yanık skarında görülmesine rağmen, daha az sıklıkla diğer kronik açık yaraların zemininde de gelişebilir. Kliniğimizde 15 hastada yanık skarı zemininden gelişen 16 marjolin ülseri vakasını retrospektif olarak değerlendirdik. Hastaların yaş ortalamaları 49,8 olup, %67’si erkekti. Lezyonlar alt ve üst ekstremite ile gövde yerleşimliydi. 12 hastada tümör çapı 10 cm’nin altındaydı. Skar yaşı ortalaması 36,12 yıldı. Ortalama ülsere tümöral lezyon çapı 8.56 cm olarak saptandı. Ameliyat öncesi değerlendirmelerde lenfadenopati saptanan olgu sayısı 4 idi. Lezyonları histopatolojik incelemelerine göre sınıflandırdığımız zaman, 3 tanesi displazi, 2 tanesi karsinoma in situ, 11 tanesi ise epidermoid karsinomdu. Hastalara rezeksiyon ve kısmi kalınlıklı deri grefti ve lokal fleplerle rekonstrüksiyon uygulandı. Displazisi mevcut 3 hastaya 1cm, sağlam sınır ile rezeksiyon uygulanırken, diğer hastalara 2 cm, sağlam cerrahi sınır ile rezeksiyon uygulandı. 6 hastaya bölgesel lenf nodu disseksiyonu uygulandı. Hastalarımızdan ikisi radyoterapi gördüler. Hastaların operasyon sonrası takiplerinde aynı geniş skar zemininde ikinci bir odakta lezyonu olan hasta hariç rekürrens gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Marjolin ülseri, epidermoid karsinom

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni