Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Orta kulak cerrahisi anestezisinde remifentanil ile kombine edilen propofol ve midazolamın etkinliklerinin karşılaştırılması

G.Ulufer Sivrikaya, Hasan Çoruk, Ebru H. Koç, Ayşe Hancı

Amaç: Çalışmamızda, orta kulak cerrahisi anestezisinde remifentanil ile kombine edilen propofol ve midazolamın peroperatuar kanama, hemodinami, postoperatuar derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Timpanoplasti uygulanacak 30 olgu çalışmaya dahil edilerek, 8 mİ/kg kristaloid infüzyomı sonrası, rasgele iki gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonunda remifentanil. Grup l’de propofol. Grup IVde midazolam uygulandı. Anestezi idamesinde: 02/N20, remifentanil infüzyonıı, Grııp Vde propofol, Grup IVde midazolam infiizyonları kullanıldı. Sistolik, diastolik, ortalama arter basınçları (SAB. D AB. O AB), kalp atını hızı (KAH) takibi indiiksiyon öncesinde ve peroperatuar 10’ar dk aralıklarla yapıldı. Peroperatuar OAB, başlangıç değerinin %25 altında olacak şekilde ilaç dozları ayarlandı. Hedeflenen OAB’ye ulaşılamayan olgularda gliserol trinitrat infüzyonuua haşlandı. Cerrahi sahadaki kanama, derlenme kriterleri, yan etkiler kaydedildi. Veriler vaıyans analizi, student t ve ki kare testleriyle değerlendirildi. P<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: İstenen hipotansiyon değerine ulaşma süresi Grup Vde Grup IVye göre anlamlı olarak kısaydı (p<0.05). Grup IVde hedeflenen OAB değerine ulaşmak için 10 olguda gliserol trinitrat kullanıldı (p<().()5). Grup Vde Grup II‘ye göre OAB ekstübasyon öncesi yüksek, KAH ekstübasyon sonrası düşüktü (p<0.05). Cerrahi sahadaki kanama, derlenme kriterleri, yan etkiler gruplar arasında benzerdi.

Sonuç: Orta kulak cerrahisi anestezisinde, rcmifentanilin propofolle kombinasyonunun midazolamla kombinasyonundan daha iyi koşullar sağladığı kanaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: Remifentanil, propofol, midazolam, orta kulak cerrahisi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni