Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Rekürran aftöz stomatitli hastalarda klinik özellikler

Koray Özkan, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü

Amaç: Rekürran aftöz stomatit (RAS) şikayetiyle yelen hastalarda. Behçet hastalıyı ve kompleks aftozis sıklığıyla, RAS’lı ve kompleks aftozisli hastaların, klinik özelliklerini araştırmaktı .

Gereç ve Yöntem: Rekiirran oral aft şikayetiyle başvuran 50 hasta çalışmaya alındı. Hastalar Behçet ve kompleks aftozis acısından araştırıldıktan sonra, klinik tip, lokalizasyon, aftların oluşma sıklığı, iyileşme ve hastalık süreleri, siyara ve protez kullanımı, atopi ve aile hikayesi, sistemik ve dermatolojik hastalıklar açısından soryulandı.

Bulgular: Elli hastanın ikisi(%4) Behçet, dokuzu(%l8) kompleks aftozis, 39’u(%78), RAS’tı. En sık minör aft görülürken (%75,38), herpetiform aft görülmedi. Aftların en sık yerleşim yeri dudaklardı(%44,61). En geç majör aftlar iyileşirken, en sık tekrarlama ve en uzun hastalık süresi majör ve minör aftı olanlar idi. Minör aft kadınlarda(%75), majör aft erkeklerde(%75) daha fazlaydı. Oniiç hastada(%33,33) aile, beş hastada(% 12,82) atopi hikayesi vardı. Yedi hasta(%!7,94) siyara, altı hasta(%l5,2) protez kullanıyordu. Paterji testi bir hastad.a(%2,56) pozitifti.

Sonuçlar: RAS şikayeti ile yelen hastalarda kompleks aftozis nispeten sıktır. RAS‘lı hastalarda klinik özellikler daha önce yapılan çalışmalardan farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: aft, Behçet, kompleks aftozis, rekürren aftöz stomatit

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni