Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Preeklamptik gebelerdeki troponin I ve CK-MB düzeylerinin değerlendirilmesi

Eser Ağar, inci Davas, Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Ali Yazgan Başak Baksu, Ali Bahadırlı

Amaç: Çalışmamızda 3. trinıeşterdc preeklamptik gebelerde seruıu troponin / ve CKMB değerleri normotensif gebeliklerle karşılaştırılmıştır

Gereç ve Yöntem: 01 Ocak 2005 - 31 Aralık 2005 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğilim ve Araştırma Hastanesi 2.Kadın Hastalıkları ve Doğum Antenatal Polikliniğine rutin gebelik muayenesi için gelen kardiyak ve obstetrik açıdan herhangi bir problemi olmayan üçüncü irime ster 30 gebe ve travayda olmayan hafif preeklamptik 30 gebe çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, gravida ve pariteleri, gebelik haftası, dahili hastalık ve ilaç kullanım hikayeleri, kan basıncı, hemogram, biyokimya, kreatin kinaz MB, troponin 1 ve idrar tetkikleri incelendi.

Bulgular: İki grup arasında CK-MB düzeyleri açısından anlamlı fark yokken (p>0.05) preeklamptik gurupta troponin I değerleri anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.001).

Sonuç: Troponin I preeklampside oluşan minör miyokardiyal hasarı tayin etmede iyi bir parametre olabilir, ancak preeklampsi prognozunun takibi için klinik düzeyde yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Troponin I, Kreatin Kiuaz- MB

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni