Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Noduler guatrda papiller tiroit mikrokarsinomları

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Banu Yılmaz, Adnan İşgör, Abut Kebudi

Amaç: Noduler guatr tanısı ile öpere ettiğimiz hastalardaki papiller mikrokarsinom insidansım ve tedavi seçimlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2002-2004 tarihleri arasında klinik olarak noduler guatr tanısı ile araştırılıp, operasyon uygulanan 215 hastanın verileri retrospektif olarak değerlen¬dirildi.

Bulgular: 215 olguda toplam 15 tiroit papiller mikrokanseri saptanmış olup, insidans % 6.98’di. Tümörlü hastaların yaş ortalaması 46.5 olup, 13’ü (% 86.7) kadındı. Tümör çapı ortalama 0.41 (0.1-1) cm’di. % 13.3 kapsüler invazyon ve ekstratiroidal yayılım, % 6.6 multisentrite, %6.6 servikal lenf bezi metastazı saptandı. 1 lobektomi, 6 total tiroidektomi, 1 totale yakın tiroidektomi uygulandı. 7 olguda ise total lobektomi+ subtotal lobektomi uygulandı. Bunlardan 3‘imde risk faktörü olduğu için tamamlayıcı tiroidektomi uygulandı. Ortalama 22,6 aylık takipte nüks ve mortalite saptanmadı.

Sonuçlar: Tiroit papiller mikrokarsinomlannm iyi seyirlerinden dolayı, insidental saptanan subtotal tiroidektomili olgularda risk faktörleri yok ise ek tedaviye gerek olmadan olguların takip edilebileceği kanısındayız. Subtotal tiroidektomili olgularda iıısidental saptanan ve tümör ile ilgili risk faktörü olan olgularda onkolojik ve güvenli takip açısından tiroidektominin totale tamamlanması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: insidental tiroit kanseri, mikropapiller tiroit kanseri, tiroidektomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni