Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Hastanemiz çalışanlarında muskuloskeletal sistem ağrıları

Füsun Şahin, Figen Yılmaz, Tülay Şahin, Raikan Soydemir, Özlem Yılmaz Sinem Yamaç, Banu Kuran

Amaç: Hastane çalışanlarında muskuloskeletal ağrı (MSA) yakınmaları, rapor alma, doktor başvurusu, iş memnuniyetinin saptanması

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz çalışanlarına anket yoluyla ulaşılarak MS A yakınmaları, rapor alma süresi, doktor başvurusu sorgulandı. İş memnuniyeti için "İş Stres Anketi" (İSA) kullanıldı.

Bulgular: Anket 214 kişiye (100 doktor, 42 hemşire, 32 yardımcı personel, 22 teknisyen, IS sekreter/memur) ulaştırıldı. Çalışanların %68’i kadın (n-147), %32‘si erkekti (n=67). Yaş ortalaması 31,6±7,2 (20-51), çalışma süresi S,3±7,7 yıldı. Çalışanların %67,3‘ü işinden memnundu, %18’i memnun değildi, % 14’ ünün fikri/cevabı yoktu. Ağrılı çalışan 173 (%SI), ağrısız 41 (%I9) kişiydi. Ağrılı bölgeler sırasıyla; sırt (%26,4), bel (%24,1), boyun (%2J,6), omuz (%I4,S), el-elbileği (%8,8), dirsek (%4,3) idi. Ağrılı çalışanların %42,2’si (n=73) doktora başvurmuştu, toplam başvuru sayısı ise 91 idi. Alınan tanılar: %I4 lornber disk hernisi, %ll servikal disk hernisi., %l1,3 fibromyalji, %11,3 nıyalji, %9,7 tendinit, %6,5 karpal tiinel sendromu, %6,5 mekanik bel ağrısı idi. 91 doktor başvurusunun 2 E inde (%23) rapor alınmıştı ve rapor süresi 3,5±IS,9 gündü. ISA’ya göre %85’i işlerinin yüksek beceri istediğini, %69‘ıı işlerinde bağımsız karar verebildiğini, %51’i psikolojik, %69‘u fiziksel zorlanmalara maruz kaldığını, %50‘si sosyal destek alabildiğini belirtti.

Sonuç: Hastanemizde yaş ortalaması 32 olan 214 kişi ile yapılan anket çalışmasında %8! MSA yakınması saptandı. En ağrılı bölgeler sırt, bel, boyun ve omuzdu. Ağrılı çalışanların %42‘si doktor başvurusu yapmıştı ve en çok FTR kliniğine başvurulmuştu. Doktor başvurularının %21’inde rapor alınmıştı ve şiire ortalama 3,5 gündü. Yaklaşık %50 çalışan psikolojik ve fiziksel zorlanma hissetmesine karşın %67’si işinden memnundu.

Anahtar Kelimeler: İşe bağlı hastalık, işe bağlı ağrı, hastane çalışanları, hemşireler, ergonomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni