Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Şişli Etfal Hastanesi 1. Çocuk Kliniği’ne başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Müjde Arapoğlu, Cem Keskin, Leyla Telhan, Ela Erdem, Ayşe Palanduz

Amaç: Zehirlenmeler çocukluk çağında sık görülen morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı zehirlenme olgularının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz 1. Çocuk Kliniğinde Ocak 2001- Mart 2005 tarihleri arasında zehirlenme tanısı ile izlenen 300 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Yaş. cinsiyet, alman madde veya ilaç, başvuruya kadar geçen süre, klinik bulgular ve ortalama yatış süresi değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 300 olgu çalışmaya alındı, bunların 154’ü (% 51.3) kız, 146’sı (% 48.7) erkek idi. Ortalama yaş 4.9 ± 3.2 (1.9-14) yıldı. En sık zehirlenme nedeni ilaçlar ve korozif maddelerdi. Başvuruya kadar geçen süre 5.4 ± 6.2 (0.5-48) saat, ortalama yatış süresi 2.5 ± 2.3 (1-17) gündü. 154 hastada (% 51) intoksikasyona ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olguların 24’ü (% 8) intihar amaçlı ilaç almıştı. Bunların 20’si (% 83) kız hasta ve 11.5 yaş üzerindeydi. 12 hasta (% 4) yoğun bakını ünitesine sevk edildi. Kaybedilen hasta yoktu.

Sonuç: Zehirlenmeler çocuk sağlığını tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. Gerek önlenmesi, gerekse karşı karşıya kalındığında uygun davranılması için eğitim şarttır.

Anahtar Kelimeler: zehirlenmeler, ilaç, çocukluk dönemi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni