Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - 35 yaş altı meme kanserleri*

Öznur Aksakal, H. Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Fatih Akyüz, Ayşe Doğan, Oktay İncekara, Canan Tanık

Amaç: 35 ve altı yaş grubunda meme kanserleri oldukça nadirdir ve daha agresif seyirli oldukları düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu yaş grubunda yer alan 86 hastada, tümör özellikleri, hastalık seyri ve sağladım oranlarının retrospektif olarak irdelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine 1989-1998 yılları arasında başvurup tedavi edilen ve en az 6 ay takipte kalan 86 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 30 (23-35) olup, en sık rastlanan tümör histopatolojisi %87.2 ile invaziv duktal kavsi namadır 15 (%I7,4) hasta Oral Kontraseptif (OK) kullanmıştır. Modifiye Radikal Mastektomi (MRM) %74.4 ile en sık uygulanan cerrahi yöntem olmuştur. Hastaların %63,9’unda Aks¡11 er lenf nod tutulumu mevcuttur. TNM sınıflamasına göre hasta dağılımı şöyledir: Evre I, 4 (%4,7) hasta, Evre II, 49 (%56,9) hasta, Evre III, 27 (%31,4) hasta iyj Evre IV, 6 (%7) hasta. Hastaların % 76,7’sin e Adjuvant Radyoterapi uygulanmıştır. En sık kullanılan Kemoterapi rejimi %67,4 ile FEC olmuştur. Hastaların %53,5’i hormonaI tedavi almıştır. Ortalama 37 (6-114) aylık izlemde 27 (%31,4) hastada yerel ve/veya uzak yinelemeler olmuştur. // (%J2,8) hasta exitus olmuştur. Bu izlem süresinde Hastalıksız Sağkalımı % 68,6 ve Genel Sağkalım % 87 olarak kaydedilmiştir.

Sonuç: 35 yaş ve altı meme kanserli 86 hastada medyan 37 (6-114) aylık takipte Hastalıksız Sağkalım %68,6 ve Genel Sağkalım % 87 dir. Bu bulgulara göre 35 yaş ve altı meme kanserlerinin daha agresif özellikler gösterdiği söylenebilir Ancak izlem süresinin kısalığı nedeniyle kesin bir kanıya varmak zordur.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, 35 yaş altı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni