Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Akut inferior miyokard infarktüsünde sağ ventrikül tutulumunun elektrokardiyografik olarak incelenmesi

Cemal Bes, S. Kerem Okutur, Erkan Öztekin, Çiğdem Yazıcı Ersoy Kerim Küçükler, Murat Kemahlı, Fatih Borlu

Amaç: Inferior miyokard infarktüsüne (MI) eşlik eden sağ ventrikül infarktüsü mortalité ve morhiditenin önemli bir nedenidir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi büyük önem kazanmaktadır. Çalışmamızın aman akut inferior MI sırasında sağ ventrikiU tutulumunu elektrokardiyografik incelemelerle tespit etmek; yaş, cinsiyet, ek hastalık, trombolitik tedavi ile prognoz arasındaki korelasyonu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi‘nde 2000-2002 tarihleri arasında inferior MI geçiren ve sağ ventrikül tutulumu gösteren 60 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar klinik ve elektrokardiyografik olarak incelendi.

Bulgular: Vakaların 45‘i erkek, 15‘i kadın olup yaş ortalaması 55.72 ± 12.51 olarak saptandı. Yaş ile ST depresyonu arasında anlamlı korelasyon tespit edilemezken yaş ile ST elcvasyonu arasında zayıf derecede negatif korelasyon saptandı. Cinsiyetler arasında, ek hastalığı olan ve olmayan olgular arasında prognoz bakımından anlamlı bir fark tespit edilmedi. Trombolitik tedavi almayanların prognozu, ahin olgulara göre anlamlı derecede daha kötü saptandı. Trombolitik tedavi almayan olgularda mortalité daha yüksek bulundu. Akut inferior MI’da sağ ventrikül tulumu elektrokardiyografik olarak incelendi. Çekilen EKG‘de D1 ve aVL’deki ST depresyonu, sağ ventrikül tutulumunu göstermesi açısından V4R‘daki ST elevasyonu kadar anlamlı derecede duyarlı bulundu.

Sonuç: Mortaliteyi azaltmak amacıyla; akut inferior MI’ lı hastalarda sağ ventrikül tutulumu elektrokardiyografik olarak değerlendirilirken, V4R ile birlikte D1 ve aVL‘deki ST depresyonunun dikkatlice incelenmesi gerektiği, trombolitik tedavinin erken dönemde uygulanmasının şart olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: İnferior miyokard infarktüsü, Sağ ventrikül tutulumu, Elektrokardiyografik değerlendirme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni