Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Yatarak tedavi gören akciğer tüberkülozu olgularının özellikleri: Retrospektif bir analiz

Levent Dalar, Firdevs Atabey, S. Kerem Okutur, Fatih Ayyildiz Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Hanife Can, Recep Dodurgali, Arman Poluman

Amaç: Tüberküloz, Mycahacterium tuberculosis basilinin oluşturduğu, önemli morbidite ve mortalite nedeni olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada kliniğimizde 1999-2002 yılları arasında yatarak tedavi gören 227 tüberküloz olgusu klinik, sosyodemografik ve laboratuar özellikleri açısından retrospektif olarak incelendi.

Gereç ve Yöntem: 1999-2002 yılları arasında kliniğimizde yatan akciğer tüberkülozu tandı 227 olgunun yatış dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik, klinik, ve bakteriyolojik özellikleri ve toplanan bu verilerin birbirleri ile ilişkileri analiz edildi. İstatistik değerlendirme için SPSS 11 .O for Windows paket programı kullanıldı.

Bulgular: Olguların ortalama yaşı 35.01 ±13.05, ortalama yatış süresi IS.S0±6.SS, ortalama sigara kullanımı (paket/yıl) 1 S.23±l9.55, PPD‘ de ortalama endürasyon 12.12±5.70 mm, ve ortalama saatlik eritrosit sedimantasyon hızı 73.23±32.33 idi. Olguların %67.4 (n=/53)‘ünde aile teması öyküsü yoktu ve %3/.l (n=134)’i. yeni olguydu. %34.3 (n—73) BCG skarı yoktu. %9.3 (n=21)’inin ek hastalığı vardı ve %72.2 (n=/64) olguda balgamda ARB pozitif idi. %l .3 (n=4) olgu yatış sırasında eksitus oldu. Lineer regresyon analizinde ölçülen PPD endürasyonu ile nefes darlığı semptomu arasında zayıf korelasyon bulundu (r-0.224, p= 0.03).

Sonuç: Sonuç olarak, tüberküloz halen önemli bir morbidite nedenidir. Olguların yarısından fazlasında aile içi temas öyküsünün olmaması işyeri taramalarının önemini göstermektedir. Aşılama tüberkülozun ağır fomlarından korunmada önemli ve etkindir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, Retrospektif inceleme, Tarama, Aşılama.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni