Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Laringeal maske kullanımında sevoflurane inhalasyonu veya propofol infüzyonu esnasındaki arter kan gazı değişiklikleri(*)

Ayda Başgül, G.Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Ayşe Hancı

Giriş:Lariııgeal maske kullanılan kısa süreli girişimlerde propofol infiizyonu veya sevoflurane inhalasyonu kullanımının arter kan gazı üzerindeki etkileri karşılaştırıldı.

Materyal ve Metod: Etik kurul izniyle,ürolojik girişim planlanan ASA l-I II, 30 olgu rast gel e iki gruba ayrıldı.Her iki grubada intravenöz(IV) l .5pg!kg fentanil verildi.Grup I‘de IV 3mg/kg propofol,grup 2 de%30 O2 + %70 N20 ve %6-2 sevoflurane inhalasyonııyla hipofaringeal refleksler baskılandıktan sonra laringeal maske takıldı. İdame 3mg/kg propofol veya %2 sevoflurane ile sağlandı. Indiiksiyondan önce ve 15. dakikada arter kan gazı örneği alındı, istatistiksel analizde student t testi, ANOVA kullanıldı.

Bulgular: Demografik veriler benzerdi. PH, paC02, EtC02, sa02, HCOj, BE değerlerine bakıldığında gerek grup içi gerekse 1. ve 15.dakika değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Pa02 değerinde grup içi 1. ve 15. dakika değerleri arasında(p<0.001) fark var ancak gruplar arası anlamlı fark yoktu.

Sonuçlar: Olgularımızda genel anestezi uygulamasında propofol infüzyonu veya sevoflurane inhalasyonu seçimi arter kan gazı değerleri üzerinde anlamlı bir fark yaratmanııştır.Grup içi I. ve 15. dakika pa02 değerleri arasındaki anlamlı farklılık fi02 değerlerinin %19‘dan %30‘a çıkarılmasına bağlı olması kuvvetle muhtemeldir. Laringeal maske hava yolu temininde kullanılan anesteziğe bağlı olmaksızın trakeal entubasyona güvenilir bir alternatiftir.

Anahtar Kelimeler: Laringeal maske,arter kan gazı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni