Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Propofol-midazolam kombinasyonu ile sağlanan koindüksiyonun propofol indüksiyonu ile karşdaştırdması *

G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Ayşe Hancı, Nevşin B.Arda

Amaç: Anestezi indiiksiyonunda birden fazla ilacın birlikte kullanımı “koindüksiyon” olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda. propofolün anestezi indüksiyonunda tek başına kullanımı ile midazolamla kombine olarak koindüksiyonda kullanımını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastane Etik Kurulunun izniyle, ASA l-ll grubundan 40 olgu randomize olarak propofol (Grup P) ve koindüksiyon (Grup K) gruplarına ayrıldı. Indüksiyon fenta- nili takiben kirpik refleksi kaybolana kadar verilen propofol ve atraküryumla gerçekleştirildi. Grup K’da Grup P‘den farktı olarak propofol öncesi 0.03 mg / kg midazolam verildi. İdame propofol infüzyonu, 02 içinde %33 N20 ile sağlandı. Hemodinamik parametreler indüksiyoıı öncesi ve sonrasında 3., 5., 10. ve 15. dklarda, peroperatuar ve postoperatuar 15 dk aralıklarla takip edildi. Indüksiyon propofol dozu, propofol e bağlı ağrı, derlenme, yan etkiler kaydedildi. Bulgular varyans analizi ve kikare testleriyle değerlendirilerek, p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Indüksiyon propofol dozu ile propofol e bağlı ağrı insidansı Grup K‘da anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Grup P‘de Grup K’ye göre derlenme daha uzun ve yan etki sıklığı daha yüksek bulundu (p<0.05). Hemodinamik parametreler Grup P‘de Grup K’ya göre indüksiyonda anlamlı düşiik (p<0.05) olmakla birlikte, gruplar arsında peroperatuar ve postoperatuar anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Propofol ile midazolamm koindüksiyon için kombine kullanımı indüksiyonda propofolün tek başına kullanımı ile karşılaştırıldığında: propofolün indüksiyon dozunu azaltmış, derlenmeyi bir miktar uzatmış, yan etkilerin sıklığında azalma sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Koindüksiyon, propofol, midazolam

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni