Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Talamik enfarktlardaki kognitif bozuklukların enfarkt lokalizasyonu ile ilişkisi*

Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Işıl Satılmış, Münevver Çelik, Hulki Forta

Amaç: Bu çalışmada tolamik enfarktlı hastalarda saptanan kognitif bozuldukların enfarkt lokalizasyonu ile ilişkisini ve bu bozuklukların hastaların günlük yaşamına etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla talamik enfarkt tanısı akın 21 hasta beyin bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme ile paramedian arter enfarktı, polar arter enfarktı ve inferolateral arter enfarktı olarak 3 gruba ayrıldı. Hastalara kısa mental durum muayenesi. sayı menzili testi, kelime listesi türetme testi (semantik), kelime menzili ezberleme prosedürü, küp kopyalama ve saat çizme testi uygulanarak kogııitif değerlendirme yapıldı.

Bulgular: Kognitif bozukluk paramedian ve polar arter enfarktlarmda daha sıktı .inferolateral arter enfarktlarinda kognitif bozukluk nadirdi ve bu grupta kognitif bozukluk saptanan hastaların hiçbirinin okıuna yazması yoktu. Kognitif bozukluk aynı zamanda bilateral talamik enfarkth olgularda da belirgindi.

Sonuçlar: Tolamik enfarktlarda kognitif bozulma en fazla paramedian ve polar arter enfarktlarında iken en az inferolateral enfarktlarda teshil ediimiştir.Diişiik eğitim düzeyi kognitif durumu etkilemektedir. Ayrıca bilateral talamik enfarktlar enfarkt lokalizdsyonundan bağımsız olarak kognitif bozulma için bir risk oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Talamik enfarkt, kognitif bozukluk

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni