Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Henoch-schönlein purpuralı olgularımızın değerlendirilmesi

Müjde Arapoğlu, Leyla Telhan, Gül Özçelik, Laliz Kepekçi Ela Erdem, Ayşe Palanduz

Amaç: Henoch-Schönlein Purpurası (I1SP), çocukluk çağında sık görülen lökositoklastik bir vaskülittir. Sıklıkla palpabl purpura, artralji-artrit, gastrointestinal ve renal bulgular ile karakterize sistemik bir hastalıktır. Bu çalışmada HSP‘li hastalarımızın klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Ocak 2002 - Nisan 2005 tarihleri arasında I. Çocuk Kliniğinde MSP tanısı alarak yatırılan 75 hastanın dosyaları retrospektif olarak İncelendi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 9.3 ± 3.1 yıldı. Hastalarımızın %55’i erkek, %45‘i kız idi. Yaz aylarında başvuru oldukça nadirdi. Hastaların tamamında palpabl purpura, %78’inde GİS tutulumu, %72’sinde artrit ya da artralji, %33’ünde renal tutulum mevcuttu. %49 hastada dışkıda gizli kan pozitifliği vardı. Akut batın tablosunda başvuran %6.7 hasta mevcuttu. Saçlı deride ödem %5.3 hastada, skrotal ödem %I2 hastada saptandı. Böbrek tutulumu olan hastalarda ortalama izlem süresi-,22.-3 ± 15 aydı. Ağır böbrek tutulumu olan toplam 13 hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Yorum: HSP’ nm en sık görülen bulgusu cilt döküntüsü olmakla beraber, daha önce veya takipte eklem tutulumu, renal ve gastrointestinal bulguların ortaya çıkabileceği, diğer vas- kiilit tablolarına eşlik edebileceği akılda tutulmalı ve ayırıcı tanıda dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schönlein, purpura, çocuk

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni