Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Serviks kanserli hastalarda prognostik faktörler

Didem Karaçetin, Özlem Maral, Begüm Ökten Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: Çalışmanın aman serviks kanserli hastalarda, Cerrahi ve Radyoterapi sonrası genel sağkalım ve pelvik kontrol oranlarını etkileyen prognostik faktörlerin geriye dönük olarak incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 1992-2002 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Radyasyon Onkolojisi Kliniği Serviks kanseri tedavi protokolüne göre tedavi edilmiş 166 hastadan 6 ay ve daha uzun takip edilen 108’i çalışmaya alınmıştır. Medyan yaş 52(22-80)‘din Histopatolojik tanı. 96 olguda skuamoz hücreli. 10 olguda adenoakrsinom. 2 olguda küçük hücreli karsinom şeklindedir. 13 olgu evre IB. 14 olgu, evre HA. 25 olgu evre 1IB. 6 olgu evre IIIA. 31 olgu evre IIIB, 12 olgu evre IVA-IVB, 7 olgu da başvuru sırasında niiks hastalıklıdır. Evre IB-IIA hastalara cerrahi sonrası adjuvant olarak. evre IIB-IVA hastalar ise inop olarak değerlendirilerek Co 60 cihazı ile, 50 Gy (t .8-2 Gy/fr) eksternal radyoterapi yapılmış, İCRT dozu (20 Gy) Bı akiterapi Ünitesi bulunan bir merkeze yönlendirilerek tamamlanmıştır. Parametrium tutulumu olan olgularda (n=37) tutulu tarafa boost okırak 10 Gy uygulanmıştır. Seçilmiş vakalarda (n-26) konkomitan kemo- terapi (haftalık cisplatin 35 nıg/nû) uygulanmıştır.

Sonuç: Evrelere göre genel sağladım: evrelB’de 47.3 ay, evre HA, 31.5 ay. evrellB 26.5 ay. evrelllA 23.9 ay, evrellIB 22.3 ay, evre IVA / 9 ay, evrelVB 9 ay dır (p-().00l). 39 olguda takip sırasında pelvik niiks gelişmiştir. Tanı sırasında pelvik lenf nodu tutulumu olan 33 olgunun, 15’inde (%45) takip sırasında nüks gelişmiştir. Nükslerin %4I‘I lenf ııodu tutulumu (+) olan hastalarda gelişmiştir. Taııı sırasında paraaortik lenf nodu tutulumu olan 9 hastanın tamamında tedavi sonrası takipte nüks gözlenmiştir. 6 olguda kemik, 4 olguda karaciğer, 3 olguda akciğer ve 1 olguda kolonda metastaz saptanmıştır.

Tartışma: Başlangıçta lenf nodıı tutulum olması pelvik nüks riskini artıran önemli bir prognostic faktördür (p-O.OJ). Paraaortik lenf ııodu tutulumu kötii prognoz ile ilişkilidir. Yaş ve histopatolojik tipin prognoz üzerine etkileri anlamlı değidir. Yüksek riskli hastalarda radyoterapiye cisplatin bazlı kemoterapi eklenmesi, tek başına radyoterapi ile kıyaslandığında prognozu olumlu etkilemektedir (p-0.05).

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni