Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Üreterolitiaziste, direkt üriner sistem grafisi, ultrasonografi ve kontrastsiz spiral bilgisayarlı tomografi’nin yeri

Hüseyin Özkurt, Soner Güney, Tuğrul Örmeci, Barış Türk, Can Kiremit, Muzaffer Başak

Amaç: Bu çalışına, üriner sistem taşlarının değerlendirilmesinde, kontrastsız ahdominopelvik spiral BT ile Direkt Üriner Sistem Grafisi (DÜSG) ve Ultrasonografi‘rıin (US) tanı değerini karşılaştırmak amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Şııbat 2002-Aralık 2002 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve ürolojik muayenesinde üriner sistem taş hastalığı düşünülen 35’i erkek Kışı kadın, toplam 51 hasta çalışmaya alındı. Hastalar DÜSG, US ve spiral BT ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alman 51 hastanın yapılan kontrastsız spiral BT incelemesinde II olguda böbrek taşı, 20 olguda üreler taşı, ¡4 olguda diğer üriner sistem patolojileri saptandı. 9 olguda böbrek ve üret er taşı birlikte bulundu. 7 olguda normal sonuç izlendi. Çalışmamızda saptadığımız taşların 23 tanesi (%73,9) 3 mm’den büyük: 6 tanesi (%20,6) 3 mm ve altındaydı. 3 mm ve altındaki taşların (ısıda BT‘ de saptaııabilirken (%I00), US’da üç tanesi (%50), DÜSG’de iki tanesi (%33) izlendi. 3 mm‘ den büyük taşların 23 tanesi BT‘ de (%]()()), 7 ta¬nesi (% 30,4) US‘de, 7 tanesi (% 30,4) DÜSG‘de saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda DUSG‘nin sensitivitesi %3/, spesifitesi %95; US’ııin sensitivitesi %34, spesi.fitesi %!()() ve BT’nin seıısitivitesi %/()(), spesifitesinide %97 olarak bulduk. Avan¬tajları ve dezavantajları göz öniine alındığında, kontrastsız spiral BT‘nin. US ve DÜSG ile tanı koııulamayan vakalarda kullanılmasının ııygım olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni