Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Yarık damak operasyonları anestezisi güçlükleri: 1999-2004 yılları arası deneyimlerimiz

Leyla Türkoğlu Kılınç, Semra Karşıdağ, Bülent Saçak, Melahat Karatmanlı, Ayşe Hancı, Ulufer Sivrikaya, Lütfü Baş

Amaç: 1999-2004 tarihleri arasında Plastik Cerrahi Kliniği tarafından yarık damak nedeni ile opere olan 93 olgunun değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Anestezi ve Plastik Cerrahi Klinikleri kayıtlarından retrospektif olarak, olguların operasyon yaşları, cinsiyetleri, eşlik eden anomalileri, ameliyat tipi, ameliyat süresi, ameliyat sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyon¬lar araştırıldı

. Bulgular: Öpere edilen 93 olgunun % 37’si kız, % 63‘ ii erkekti. Kızların yaş ortalaması 25±10 ay, erkeklerin, yaş ortalaması 23±I2 ay olarak tespit edildi. 2 olguda (%2) Pierre Rohin sendromu, 1 olguda (%l) Larsen Sendromu mevcuttu. Yarık damak anomalisine 2 olguda (%!) atrial septal defekt (ASD). I olguda (%!) ventral septal defekt (VSD), I olguda (%l) ise anal ve renal agenezi eşlik etmekte idi. 72 olguya (%77) Veau Ward.ill Kinler, 15 olguya Voıı Langenbeck (%I6) ve 6 olguya (%7) Furlow yöntemleri ile damak ameliyatı uygulandığı tespit edildi. Operasyon süresi ortalama I88±25 dakika idi. 3 olgu (%3) endotrakeal entübe edilemedikleri için başka bir merkeze sevk edildi. II olguda (%I2) erken postoperatif solunum sıkıntısı geliştiği için postoperatif yoğun bakını ünitesinde takip edildi. 2 hastada (%2) erken postoperatif dönemde körlük geliştiği tespit edildi.

Sonuç: Yarık damak operasyonları teknoloji, ve ameliyat tek¬niklerindeki gelişmelere rağmen hastaların beraberinde eşlik eden hastalıkları ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından anestezi hekimlerinin en dikkatli olması gereken, vaka grup tanrıdandır.

Anahtar Kelimeler: Yarık damak cerrahisi, anestezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni