Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Diyabetik kadın hastalarda asemptomatik bakteriüri

Soner Güney, Yusuf İlker Çömez, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Neşe Güney, Erbil Ergenekon

Giriş: Diyabetik kadın hastalarda üriner sistem enfeksiyon riski normal populasyona yöre daha yüksektir. Asemptomatik seyretmesi nedeni ile yaşam kalitesini etkilemese de pyelonefrit, renal abse, amfizömatöz sistit, perinefritik apse ve hakteriyemi gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.

Gereç ve yöntem: Diyabetik kadın hastalarda asemptomatik bakteriiiri (ASB) prevalansını saptamak amacıyla hastanemiz diyabet polikliniğine başvuran, iiriner sistem şikateti bulun¬mayan 261 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşlan 46,5 (18-70) idi. Vajinal akıntısı olanlar, 111trasonagrafide üriner sistem patolojisi saptananlar ve gebe olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların hepsine tam idrar tahlili ve idrar kültürü yapıldı. Üriner sistem semptomları olmayan diyabetik kadın hastaların orta akını idrar örneğinden en az iki kez alınan idrar kültüründe 105 koloni üremesi asemptomatik bakteriüri olarak tanımlandı.

Bulgular: Çalışmaya alman 261 hastanın 74’ii (28,6) tipi DM, /87’si tip 2 DM idi. ASB saptanan grubun yaş ortalaması 52 ve diyabetli yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak tespit edilirken ASB saptanmayan grubun yaş ortalaması 47 ve diyabetli yaşam süresi ise 13 yıl okırak bulunmuştur. Çalışmamızda hastalarda asemptomatik bakteriiiri prevalansını %29 olarak bulduk. Tip 1 DM olan ASB‘li kadınlarda hu oran %22, Tip 2 DM olan ASB’li kadınlarda %31 idi. Bıı hastalarda en sık izole edilen üropatojen E.Coli idi. Hastaların takibinde 78 hasta (%30) sistizm şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Bunların tümüne uygun antibiyoterapi yapılmasına rağmen 20 hastada 2 kez, 10 hastada ise üç veya daha fazla semptomatik üriner sistem enfeksiyonu, iki hastada pyelonefrit, bir hastada pyoııefroz saptandı.

Sonuç: Diyabetli kadın hastalarda asemptomatik bakteriüri normal topluma göre daha sık görülmektedir Klinik olarak bu durum, diyabetik kadınlarda renal fonksiyon kaybına kadar götüren ciddi bir risk faktörü olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni