Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Glokomlu olgularımızın demografik verilerinin ve medikal tedaviye uyumlarının değerlendirilmesi

İsmail Öncül, Ulviye Yiğit, Hasan Vatansever, Ersin Oba, Fatma A.Koca

Amaç: Glokom bilimimizde takip edilen olgularımızın demografik verilerini ve medikal tedaviye uyumIarını değerlendirmek. Yöntem: Kasım 2002-Mayıs 2003 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi Göz Polikliniği’nde takibi yapıları İ77 glokomlu olgunun 343 gözii incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, aile anamnezi, glokom tipi, eşlik eden sistemik hastalıklar, refraksiyon kusuru, glokom tedavisine haşlandığında ölçülen ilk göz içi basıncının ortalama değeri, göz içi basıncının medikal yada kombine tedavi ile kontrol altıncı alınması, meclika! tedavide kullanılan ilaç sayısı ve medikal tedaviye uyum parametrelerine göre sınıflandırıldı. Sadece cerrahi tedavi uygulanıp takip edilen olgular çalışmaya da¬hil edilmedi.

Bulgular: Ortalama yaş 64.6±ll, erkek/kadın oranı 58/119, aile anamnezi %ll.3 olarak saptandı. Olgularımızın %70.68’ i primer açık açılı glokom, %l1,69’u dar cıçılı glokom, %5.9‘u afak-psödofak glokom, %4.43’ii psödoeksfoliasyoıı glokomu, %2.7’si pigmenter glokom, %0.5‘i juvenil glokom, %4.3’ii diğer sekonder glokomlardan oluşuyordu. %I2.02 ile diabet, %9.6 He hipertansiyon, %9.7 diabet ve hipertansiyon en sık eşlik eden sistemik hastalıklar olarak gözlendi. %29.57 lıipermetropi, %18.30 miyopi, %45.13 enıe trop i, %7.3 mikst astigmatizmet saptandı. Tedavi başlangıcındaki ilk ölçümde ortalama göz içi basıncı 23.0+8.1 nınıHg bulundu. Göz içi basıncı kontrolü olgularımızın %76.70‘inde medikal tedavi, %23.30’unda medikal ve cerrahi tedavi kombine uygulanarak sağlandı. Her iki gurupta kullanılan ortalama ilaç sayısı 1,73±0.72, tedaviye uyum 0-3 cırcısı derecelendirmede %4.55’i 0, %7.95‘i I, % 12.50‘si 2, %75’i 3 olarak değerlendirildi.

Sonuç: Günümüzde medikal tedavi ile biiyük başarılar elde etmemize rağmen olgularımızın ilaç kullanımlarının biiyiik oranda düzensiz olduğunu gördük. Amacımız poliklinik koşullarında olgularımızı daha iyi bilgilendirerek dalıcı düzenli ilaç kullanımım sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Glokom, Tedaviye uyum

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni