Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Spinal anestezi uygulanan olgularda remifentanilin farklı dozlarının sedasyon, hemodinami ve solunum parametreleri üzerine etkisi *

B. Çağla Özbakış Akkurt , G. Ulufer Sivrikaya, Leyla T. Kılınç, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı, Ebru H. Koç

Amaç: Çalışmamızda, spinal anestezide remifentanilin farklı dozlarının sedasyon, hemodinami ve solunum parametreleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Hastane Etik Kurulu izniyle ASA 1-11 grubundan, ürolojik operasyon geçirecek 46 olgu çalışmaya alındı. Ol¬gulara operasyondan I saat önce 1000 cc Ringer laktat verildi, 0.02 mg.kg-1 midazolamla premedikasyon uygulandı. Standart spinal anestezi sonrası, sensorial blok T10 seviyesine ulaşınca cerrahinin başlamasına izin verildi. Olgular 0.5 microg.kg-I remifentanil uygulandıktan sonra rasgele üç gruba ayrıldılar. Remifentanil infüzyonu Grup l’de 0.015 mikrog.kg-1 .dk-1, Grup II‘de 0.03 mikrog.kg-1 .dk-1, Grup III‘de 0.05 mikrog.kg-1 .dk-1 hızıyla gerçekleştirildi. Sistolik, diastolik arter basınçları, kalp atım hızı, solunum sayısı, sensorial blok seviyesi, sedasyon seviyesi 5 dk aralıklarla, kaydedildi. Yan etkiler ve derlenme değerlendirildi.

Bulgular: Sistolik, diastolik arter basınçları Grup III‘de Grup I ve İR ye göre düşüktü. Anlamlı fark 15.dkda mevcuttu. Sedasyon skoru Grup UR de 20-45 .dklarda Grup 1 ve II’ye göre anlamlı olarak yüksekti. Diğer parametreler gruplar arasında benzer olarak değerlendirildi.

Sonuç: Remifentanil çalışmamızda her üç dozda uygulammında spinal anestezi sırasında yumuşak bir hemodinamik profil ve uygun sedasyon seviyesi oluşturmuştur. Bununla birlikte remifentanilin yüksek dozda uygulamalarında solunum depresyonu açısın¬dan takibi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Remifentanil, spinal anestezi, sedasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni