Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Semptomatik hastalarda, diz eklemi manyetik rezonans görüntüleme

Nuran Yılmaz, Ahmet Mesrur Halefoğlu, A. Deniz Kahraman, Barış Türk, Abdullah Mahmutoğlu, Muzaffer Başak

Bu çalışmada amaç, diz Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile semptomatik 634 olguda-‘elde edilen bulgulara gö¬re sık görülen diz eklem patolojilerini retrospektif olarak değerlendirmektir. Bu çalışına Orak 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyoloji Kliniği‘ne başvuran semptomatik 634 olgunun MRG dosyaları incelenerek gerçekleştirildi. Diz eklemine ait konjenital, ııeoplastik ve inflamatuar lezyonlan içeren olgular çalışmaya dahi! edilmedi. Hastalar 1.5-Tesla MRG cihazı (Picker-Eclipse) ve diz koili kullanılarak MRG tetkikine alındı. Tüm hastalar için sagital, korona! ve aksiyel planlarda MR görüntüleri elde edildi. Olguların 34E i (% 53.7) erkek, 293‘ii (% 46.3) kadın olup ortalama yaş 53.6 (22-76) idi. Hastalarda en sık rastlanan patolojiler sırası ile eklem içi efiizyon (%63,72), medial meni skii s yırtığı (%47.R0), ön çapraz bağ yırtığı (%2R,86), Baker kisti ( % 26.RI), lateral meniskiis yırtığı (%IR.92), medial (% 14.19) ve lateral meniskiis dejenerasyonu (% 9.62) idi. Daha az sıklıkda rastlanan diz eklem patolojileri ise, kemik kontüzyoııu (ezilme) (% 3.7R) , kondıvmalazi patella (2.36), arka çapraz bağ yırtığı (% 2.2), medial (% 2.R4) ve lateral (% 1.73) kolla terci! bağ yırtıkları idi. Noninvazif bir yöntem olan MRG‘nin ırıultiplanar görüntüleme yeteneği ve yumuşak dokular hakkında oklukça iyi bilgi vermesi nedeni ile hemen hemen tüm diz eklem patolojilerinde fizik muayene ve düz grafilere tamamlayıcı ayrıca diagnostik artroskopi veya cerrahi öncesi yo! gösterici yöntem okırak tercih edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Diz, MRG.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni