Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - %0.2 ropivakainle hasta kontrollü aksiller analjezi ve sürekli aksiller infüzyonun postoperatif ağrı kontrolunda etkileri*

Türkan Şanlıer, Leyla Türkoğlu Kılınç, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Banu Burgutoğlu

Amaç: Prospektif, randomize çalışmamızda, el ve örıkol cerrahisi yapılan hastalarda postoperatif ağrı kontrolunda 2 mg/ml ropivakainin 24 saat sürekli aksiller infüzyonu ve hasta kontrollü aksiller analjezide etkinliği ve güvenliği incelendi.

Gereç ve Yöntem: Operasyondan önce hütiin hastalara 40 ml %0.75’Iik ropivakainle aksiller brakial pleksus bloğu yapıldı ve perinöral kat et er takıldı. Operasyon sonrası hastalar rasgele 2 gruptan birine dahil edildi: %0.2 ropivakainle hasta kontrollü aksiller analjezi (bolus: 0.25 nıg/kg, kilit süresi 60 dk.) veya sürekli aksiller infüzyon ( 0.25 mg/kg/saat). iştira - hatteki postoperatif ağrı visiiel analog skala ile değerlendirildi. Ek analjezik tüketimi ve yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: Postoperatif analjezi kalitesi ve analjezik tüketimi her iki grupta da benzer bulundu. Postoperatif ilk 24 saat total lokal anestezik tüketimi hasta kontrollü analjezi grubunda 72.71 ±38.95 mg ve sürekli infüzyon grubunda 386,40± 106.85 mg olarak kaydedildi (p<0.0001). Motor blok derecesi sürekli infüzyon grubunda daha derindi. S istemik lokal anestezik toksisitesine ait hiçbir semptom ve bulgu gözlenmedi.

Sonuç: Bu çalışma, cerrahi sonrası ilk 24 saat daha az lokal anestezik volümü ile tam ağrı kontrolü ve motor fonksiyonlarda daha erken derlenme sağlayan hasta kontrollü aksiler analjezinin (%0.2 ropivakain, bolus 0.25 mg/kg) ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus blok, ropivakain, postoperatif analjezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni