Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Hipertansif olgularda hemostatik parametreler ve hedef organ hasarı ile ilişkisi

N. Deniz Esin, Aslan Çelebi, Vildan Ercan, Deniz Koç, Elmas Biberci, İsmail Ekizoğlu, Yüksel Altuntaş

Amaç: Hipertansif olgularda Hedef Organ Hasarı (HOH) ile hemostatik parametreler arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 55 hipertansif olgu ile 25 sağlıklı normotansif olgu alındı. Olgularda 8-10 saatlik açlık sonrası karıda hemostatik parametreler; fibrinojen, D-dimer, protrombin zamanı (PTZ), aktive edilmiş parsiyel tromhin zamanı (aPTT), tromhosit sayısı ve tipid parametreleri (total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol ve trigUserid) bakıldı. HOH olarak hipertansif nefropati, hipertansif retinopati ve sol ventrikül hipertrofisi (SVH) değerlendirildi.

Bulgular: Hipertansif olgularda kontrol grubuna göre HDL-kolesterol seviyeleri diişiik (p<0.001), LDL-kolesterol (p<0.001) ve Irigliserid (TG) seviyeleri (p<().()()l) yüksek saptandı. Hipertansif olgularda serum a PTT, fibrinojen ve D-dimer düzeyleri kontrol gruplara göre anlamlı olarak yüksek (p<0.001) saptanırken, tromhosit sayısı ve PTZ açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Hipertansif olgularda fibrinojen ve D-dimer seviyeleri retinopati, nefropati ve SVH olan olgularda olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05).

Sonuçlar: Hipertansif olgularda a PTT, fibrinojen ve D-dimer se¬viyelerinin yüksek bulunması hipertansiyonun hemostaz bozukluğuna sebep olduğunu göstermektedir. Yüksek fibrinojen ve D-dimer seviyeleri HTda HOH ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, hedef organ hasarı, hemostaz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni