Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Çocuklarda perkütan böbrek biyopsisi; daha ince iğne kullanımı

Gül Özçelik, Tuğçin Bora Polat, Can Çalışkan, Işın Kılıçaslan, Tülay Olgun

Amaç: Çocuklarda ultrasonografi (US) eşliğinde yapılan otomatik tabanca ile perkütan böbrek biyopsisi etkin ve emniyetli bir yöntemdir. Bu teknikle daha ince iğne (J6gauge) kulanımının tam değeri ve komplikasyonları, irdelendi.

Gereç ve yöntem: Şişli Etfal Hastanesi Çocuk kliniklerinde tetkik ve tedavi edilen toplam 82 hastadan 24 olguya (grup 1) 14 gange biyopsi iğnesi ve 58 olguya (grup 2) 16 gauge bi¬yopsi iğnesi kullanılarak otomatik biyopsi tabancası eşliğinde kapalı böbrek biyopsi yapıldı. Hastaların 24 saat boyunca vital bulguları izlendi.

Bulgular: I. gruptaki 24 olgunun 21‘ inde (%87), 2. gruptaki 58 hastanın 54‘ünde (%93) biyopsi materyali ışık mikroskopisi ve immıınfloresan inceleme için yet erliydi. GrupI olgularda l’i perirenal hematom, 6‘sı makroskopik hematini olmak üzere toplam 7 olguda (%29) komplikasyon gelişti. 2. grupta 2‘si perireıuü hematom, 10’ıııı makroskopik hematini olmak üzere toplam 12 olguda (%20) komplikasyon gözlendi. Her iki grııp hastanın gelişen komplikasyon oranları ve biyopsi materyal yeterlilikleri açısından anlamlı istatiksel farklılık saptanmadı (p>0,05).

Sonuç: Çocuklarda perkııtan böbrek biyopsisinin otomatik tabanca ile (US eşliğinde) daha ince biyopsi iğnesi kullanılması ile de düşük komplikasyon oranları ve de tanıda yeterli biyopsi materyali ekle edilebileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: perkütan böbrek biyopsisi, otomatik tabanca, 16 gauge, çocuk

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni