Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Remifentanilin dengeli ve intravenöz anestezide kullanımında postoperatif derlenme özelliklerinin karşılaştırılması*

G. Ulufer Sivrikaya, Halis Enhoş, Ayşe Hancı Hale Dobrucali, Sevtap Hekimoğlu

Amaç: Çalışmamızda; remifentanilin sevofluranla dengeli anestezi ve propofol veya midazolamla intravenöz anestezide kullanımında postoperatif derlenme özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Hastane Etik Kurul onayıyla, ASA /-// gru¬bundan 45 olgu çalışmaya dahil edilerek randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyon ve idamesinde remifentanil ve roküronyumla, Grup S’de sevofluran, Grup P’de propofol, Grup M’de midazolam kullanıldı. Derlenme; anestezik ajanların sonlandırılmasından itibaren spontan ve düzenli solunumun başlamasına kadar geçen süre, sözlii uyarana yanıt, ekstübasyon, oryantasyo-kooperasyon zamanları ve Steward Skorlanıa Sistemiyle değerlendirildi.

Bulgular: Derlenme, gruplar arasında benzerdi (p>0.05). Postopcratuar 15. ve 30.dklarda Stewart skoru Grup M’de Grup S’e göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Ancak bu fark klinik olarak anlamlı bulunmadı. Grup M’de 2 olguda flumazenil ile antagonizasyon sağlandı.

Tartışma ve sonuç: Ameliyat sırasında bilinci açık olmayan olgularda, peroperatuar dönem çoğunlukla hatırlanmazken, derlenme bilincin yerine gelmesiyle özellikle hastalar için kaliteli bir anestezi açısından önem kazanmaktadır. Remifentanil; kısa etkili yeni bir opioid ajan olup, yine kısa etkili inha- lasyon anesteziği sevofluran veya intravenöz ajanlardan pro¬pofol ve midazolamla kullanıldığında hızlı ve yumuşak bir derlenme sağlamaktadır. Çalışmamızın bulguları bu bilgileri destekler niteliktedir. Sonuç olarak; remifentanilin, sevofluranla dengeli anestezi ve propofol veya midazolamla intravenöz anestezide kullanımındaki etkileri benzer olarak değerlendirilmiş, her üç grupta sakin, rahat bir derlenme elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Remifentanil, sevofluran, propofol, midazolam, derlenme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni