Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - BCG başarısız yüzeyel mesane tümörlü olgularda kombine intravesikal BCG+İnterferon-alfa 2b tedavisinin etkinliği ve tümör p53 protein ve serum p53 antikorlar ile ilişkisi

Eyüp Gümüş, Kaya Horasanlı, Orhan Tanrıverdi, Uğur Boylu, Volkan Yollu, Cengiz Miroğlu

Amaç: BCG başarısız yüzeyel mesane tümörlü olgularda, ikinci basamak tedavisi olarak kullanılacak olan düşiik doz BCG ve interferon-alfa 2b (IFN-2b) kombine tedavisinin rekürrens ve progresyon üzerine etkinliğini saptamanın yanı sıra takipte tümör p53 ekspresyonu ve serum p53 antikorlarının önemi incelendi.

Hastalar ve yöntem: BCG başarısız 10 transizyonel hücreli karsinomlu (TCC) yüzeyel mesane tümörlü hasta, prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalara transüretral tümör rezeksiyonu sonrası 6 hafta intravezikal 27 mg Coımaught BCG (113 doz) ve 50 milyon ünite IFN-alfa 2b uygulandı. Hastalarda serum anti-p53 antikor ELISA yöntemi ile ve tümör p53 ekspresyonu immünohistokimyasal yöntemle saptandı. Ortalama takip 41 (32-50) ay idi.

Bulgular: Takip süresince 10 hastanın 7 (%70)’sinde nüks izlenmezken, 3 hastada niiks saptandı. Hiçbir hastada evre ve grade progresyonu izlenmedi. Tüm hastalar tedaviyi iyi tolere ettiler ve hiçbir hastada yan etki gözlenmedi. 3 hastada doku p53 pozitif (%30) ve hu 3 hastanın birinde de (%10) serum anti-p53 antikor pozitif bulundu. Rekürrens görülen bir hastada hem tümör p53 protein, hem de serum anti-p53 antikor pozitifliği saptandı.

Sonuçlar: BCG başarısız yüzeyel mesane tümörlü hastalarda kombine intravezikal immünoterap‘ı cesaret verici olarak görülmektedir. Bu sınırlı olgu grubunda uzun dönem takip sonuçlarına göre tümör p53 protein ve serum p53 antikor pozitifliği bir progresyon göstergesi olarak görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Mesane tümörü, BCG, Interferon-alfa 2b, p53

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni