Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Kronik subdural hematomların burr-hole kraniostomi ve kapalı sistem drenaj ile tedavi sonuçları

Murat Müslüman, Halit çavuşoğlu, Adem Yılmaz, Osman Türkmenoğlu, Yüksel Şahin, Yunus Aydın

Amaç: Kronik subdural hematom olgularında burr hole ve kapalı drenaj sistemi ile tedavi sonuçlarımızı sunmaktır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışma, Ocak 1994 - Aralık 2002 ta¬rihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirurji Kliniğine başvuran ve kronik subdural hematom tanısı konulup hastaneye yatırılan 138 hastanın dosyaları incelenerek gerçekleştirildi..

Bulgular: Olguların 103’ü (% 74,6) erkek, 35’i (% 25,4) ka¬dın olup ortalama yaş 58,6 (22 - 76) idi. Hastaların hepsine burr hole ve kapalı sistem drenaj uygulandı. Olguların %72 sinde kafa travması öyküsü mevcuttu, lezyonların bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) görünümlerine göre 122’ si(%88.4) tek yanlı, 16’sı (%11.6) iki yanlı olarak tespit edildi. %71 olguda hematom frontoparietal bölgede idi. Olguların nörolojik muayenelerinde Markwalder Gradeleme sistemine göre gra¬de derecesi arttıkça prognozun kötüleştiği saptandı. Serimizde komplikasyon oranı %2.9 olup, 138 hastanın 6’sında (% 4,34) nüks görüldü. Kalıcı morbidité ve mortalité saptanmadı.

Sonuç: Bu yöntem kolay uygulanabilir, komplikasyonları az olan, düşük maliyetli ve öncelikli düşünülmesi gereken bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Subdural Hematom, Travma, Kapalı Sistem Drenaj

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni