Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Spontan serebeller hematomlarda cerrahi tedavi

Murat Müslüman, Halit Çavuşoğlu, Yüksel Şahin, Meltem Can, Bekir M. Kılınç, Yunus Aydın

Amaç: Spontan serebellar Kematom olgularında acil cerrahi tedavi sonuçlarımızı sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 1995 - Ekim 2003 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji Kliniğine başvuran ve spontan serebellar hematom tanısı koyulup acil cerrahi uygulanan 27 hasta retrospektif olarak incelendi. Olgular bilgisayarlı tomografi görüntülerine ve Glasgow koma skorlarına göre gruplandırıldı. Olguların hepsi suboksipital kraııiektomi yaklaşımıyla öpere edildi. Olguların ameliyat sonrası nörolojik muayeneleri ile hematom boyutları ve pre- op erat if Glasgow koma skorları istatistiksel olarak karşılaştı¬rıldı. Ortalama takip süresi 16 ay (6-25 ay) idi. Bulgular: Olguların 17’si (% 63) erkek. 10’u (%27) kadın olup, yaşları 42 ile 87 arasında değişiyordu. Eksitus olan 7 olgunun hepsinde iki veya daha fazla risk faktörü mevcuttu. Ameliyat öncesi Glasgow koma skoru ile ameliyat sonrası klinik tablo arasında pozitif yönde ilişki saptandı (p=0,001). Hematom hacminin 20 mililitrenin üzerinde olması da posto- peratif sonucu olumsuz etkiliyordu (p<0.001).

Sonuç: Spontan serebellar hematom ile başvuran olgularda hematomun hacmi ve Glasgow koma skorunun ameliyat sonrası progrıozda temel belirleyici etkenler olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Spontan serebellar kanama,cerrahi teda¬vi .Glasgow koma skoru

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni