Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Yara örneklerinde izole edilen stafilokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere direncinin araştırılması

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Alper Gündüz, Mustafa Gül

Amaç: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuarında, 1999-2002 yılları arasında değişik kliniklerden gönderilen yara örneklerinden izole edilen 1080 stafilokok suşunun çeşitli antibiyotiklere dirençleri araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Bakteri tanımlamaları koloni morfolojisi, üreme ve gram boyanma özellikleri, katalaz ve koagülaz testleri ile gerçekleştirildi. Bu suşların metisilin, sefazolin, erit-romisin, tetrasiklin, gentamisin, arnikasın, siprofloksasin, Trimetoprim-Sulfametaksazol (TMPISXT)’ye karşı antibiyotik direnci National Comitee for Clinical Lahoratory Standarts (NCCLS) kriterlerine uyularak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile saptandı. Fusidik asit duyarlılığına ise Comité de L’antibiogramme de la Société Française de Microbiologie’nin kriterlerinden yararlanıldı.

Bulgular: İzole edilen Stafilokok suşlarmm 670‘i (%62) S.aurais, 410‘u (%38) KNS olarak tanımlanmıştır. S. aureus suşunun 260‘/ (%38) metisiline dirençli (MRSA) olduğu belirlenirken, KNS suşunun 220’si (%53) metisiline dirençli (MRKNS) olduğu saptanmıştır. Çalışılan antibiyotiklerin direnç oranları, metisiline dirençli suşlarda duyarlı olanlardan daha yük¬sek saptanmıştır. Vankomisine dirençli suşa rastlanmamıştır. Metisiline dirençli suşlara karşı, etkin antibiyotikler sırasıyla TMP/SMX, fusidik asit, amikasin, siprofloksasin, gentamisin olarak sıralanmıştır.

Sonuçlar: Hastanede gelişen stafilokok enfeksiyonlarında metisilin direnci yanında çoklu antibiyotik direnci hastanemizin önemli bir sorunu olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stafilokok, antibiyotik direnci, yara örnekleri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni