Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Uzun süreli operasyonlarda propofol ve sevofluranın karaciğer- böbrek fonksiyon testleri ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması *

G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Banu Burgutoğlu, Fatma Gündoğan, Şükrü Çiftçi

Amaç: Çalışmamızda, uzun süreli operasyonlarda propofol ile sevofluranm karaciğer; böbrek fonksiyon testleri ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Hastane Etik Kurul izniyle ASA /-//, 36 olgu rasgele 2 gruba ayrıldı. Propofol ve atraküryumla indüksiyonu takiben, anestezi idamesinde Grup P’de propofol infüz- yonu(4-8 mg/kg/saat), Grup S’de sevofluran(%2-3) kullanıl¬dı. Lire, kreatinin, AST ve ALT preoperatif, peroperatif 2 saat arayla, postoperatif 30. dk ve 24. saatlerde tespit edildi. Der¬lenme; gözlerini açına, sözel uyarıya yanıt, oryantasyon-ko- operasyoıı zamanları ile değerlendirildi.

Bulgular: Anestezi süreleri; Grup P’de ortalama 349.7 dk, Grup S’de 355.5 dk idi. Laboratuar bulguları gruplar arasın¬da benzerdi. Postoperatuar dönemde preoperatuar döneme göre anlamlı fark saptanmadı. Gözlerini açma ve sözel uyarıya yanıt süreleri Grup P‘de Grup S’ye göre kısa olmakla birlikte, aradaki fark anlamlı, bulunmadı. Oryantasyon-kooperasyorı zamanlan Grup S’de anlamlı olarak uzundu.

Sonuç: Propofol veya sevofluran He uzun süreli operasyonlarda karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde anlamlı değişiklikler olmamış, ancak derlenme propofol ile daha hızlı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sevofluran, propofol, karaciğer- böbrek fonksiyon, derienme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni