Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Endometrium kanserlerinde adjuvan radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik faktörler

Didem Karaçetin, Doğan Özcan, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Birsen Yücel, Yusuf Başer, Oktay İncekara

Amaç: Bu çalışmada amaç kliniğimizde tedavi edilen endometrium kanserli olgulardaki radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörleri irdelemektir.

Materyal Metod: Şişli Etfal Eğitini ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden 107 endometrium kanseri tamlı hastadan 6 ay ve daha uzun süre takip edilen 58’i evrelere, histolojik suhtipe, aldıkları tedaviye göre hastalıksız ve ortalama sağkalımları incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 58,3 (27-80) clir. 49 has¬ta (%84.4) postmenopozal, 9 hasta (%15.5) premenopozaldir. Evrelere göre dağılımı: Evre IA; 5, Evre IB: 13, Evre IC; 14, Evre II A; 4 Evre HB; 5, Evre III A; 9, Evre II IB: 2, Evre IIIC; 2, Evre IV;I hasta, Nüks: 2 ve daha önce başka merkezde tedavi görmüş olup metastatik hastalık ile başvuran I hasta bulunmaktadır. Tüm vakalara anterior-posterior veya dört alan tekniği kullanılarak external pelvik radyoterapi uygulaması Co 60 teleterapi cihazı ile yapılmıştır. (45-54 Gy) Hastaların intrakaviter radyoterapisi (20-24 Gy) başka merkezlerde uygulandı. Tedavi sırasında 36 hastada WHO kriterlerine göre grade 3 diare saptandı. Ortalama sağ kalını 44,7 ay, 5 yıllık sağkalım oranı % 36’dır. 33 olgıı halen hastalıksız olarak izlenmektedir.

Sonuç: Endometrium Ca’da grade’in iyi değerlendirmesi gerekir. Bu hastalığın hem prognozu henule tedavisi açısından son derece önemlidir Grade‘in artması, ile birlikte nüks oranlarıda artmaktadır ve sağkalımla direkt ilişkilidir Literatürde grade 2 (%40-60) hastalar daha sık olup sadece evre I endometrium karsinomu içeren serilerde iyi diferaıısiye kanserlere daha çok rastlanmaktadıı: Çalışmamızda ancak 51 hastanın grad’i değerlendirilmiş olup bunların 16’sı grade I, 27’si grade II, 8’ grade III olarak bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Endometrium Ca, Radiotherapy, Grade

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni