Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Evre IV epitelyal over kanserli hastalarda cisplatin-taxol kombinasyonu ile toksisite ve sağkalım değerlendirilmesi

Didem Karaçetin, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Özlem Maral, Birsen Yücel, Doğan Özcan, Oktay İncekara

Amaç: Over Ca’h hastalarda Cisplatin + Paclitaxel (Taxol) kombinasyonu He elde edilen sonuölann retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Kliniğimize evre iv epitelyal over kanseri tanısı ile müracaat eden ve takipleri 6 aydan uzun olan 13 hasta, uygulanan tedavi ve sonuçları yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş gruplarına göre dağılımları: 1 has¬ta (%7.6) 21-30 yaş grubu, 4 hasta(%30.7) 41-50 yaş grubunda, 3 hasta (%23) 51-64 yaş grubunda, 5 hasta (%38.4) 65 ve üzeri yaş grubundadır. Hastaların median yaşı 54 (29- 72) dür Hastaların tamamı başvuru sırasında evre IV (FIGO) olarak değerlendirildi. Tümör markerlerinden serum CA 12-5 düzeyi 8 hastada (%61.5) yüksek, 3 hastada bakılmamış ve 2 hastada normal olarak bulundu. Hastaların IV e debulking amaçlı operasyon yapılmış, 2 has¬ta sadece biopsi ile over Ca olarak kabul edilmiştir. Hastalara adjuvan olarak cisplatin(75 mg/m2) + Taxol (175 mgtm.2) Dİ 21 günde bir olmak koşulu ile toplam 6 kür uygulanmıştır. Hastaların 8’ inde kemoterapi uygulaması süresince hafif hipersensitivite reaksiyonu görülmüş olup, grade (WHO) 3-4 hematolojik ve non-hematolojjk toksisiteye rastlanmamıştır. Medyan sağkalım 14.6 ay, 2 yıllık ortalama sağkalım %23 olarak belirlendi.

Sonuç: Over kanserinin standart tedavisi olarak kabul edilen cisplatin-taxol kombinasyonun etkili ve toksisitesi düşük bir rejim olduğu, bunun yanı sıra hasta yaşı ve evrenin sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktörler olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Epitelyal over Ca, cisplatin, taxol

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni